طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصویب شد

0

پاراف طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصویب شد ، جلسه شورای عالی اداری عصر چهارشنبه 12 آذرماه 1393 به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد و طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق ادغام دو معاونت «برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور» به تصویب رسید.
جلسه شورای عالی اداری عصر چهارشنبه 12 آذرماه 1393 به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد و طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق ادغام دو معاونت «برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور» به تصویب رسید.
دکتر اسحاق جهانگیری در این جلسه از تحول نظام اداری کشور به عنوان یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت نام برد و بر لزوم اهتمام ویژه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای تحقق این امر تاکید کرد.
معاون اول رییس جمهور افزود: حجم انبوه کارکنان دولت و افزایش تعداد پرسنل در سالهای اخیر باعث افت بازدهی دولت شده و لازم است در این خصوص نیز برنامه‌ریزی و تصمیم گیری سازنده ای انجام شود.
در این جلسه که وزرای اموراقتصادی و دارایی، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استانداران تهران و زنجان و سایر اعضای شورای عالی اداری نیز حضور داشتند، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گزارشی از بررسی ها و اقدامات حقوقی انجام شده و جلسه این معاونت با وزیر کشور و توافق در خصوص نحوه احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانی ارایه کرد.
دکتر نوبخت همچنین به بیان جزئیات توافقات صورت گرفته میان این معاونت و وزارت کشور پرداخت و بندهای توافق‌شده در خصوص نحوه تشکیل واحدهای استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را تشریح کرد.
در ادامه این جلسه پس از بحث و تبادل نظر درخصوص بندهای مختلف طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و اعمال برخی تغییرات و اصلاحات، این طرح در شش بند مورد تایید اعضای شورا قرار گرفت و به تصویب رسید.
وظایف و اختیارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سطح ملی و استانی، تعیین تکلیف موسسات تابعه و وابسته ،مسئولیت اداره سازمان و چگونگی واگذاری برخی وظایف اجرایی آن، از جمله موضوعاتی است که در طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به آن پرداخته شده است.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here