مقررات پس از بازنشستگی‌ ایثارگران قسمت سوم

1

پاراف مقررات پس از بازنشستگی‌ ایثارگران قسمت سوم : منوعیت دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه یا مستمری یا بازخرید برای ایام واحد خدمت از سازمان‌ها و صندوق‌های مربوط به وزارتخانه‌ها و موسسات مندرج در ماده مذکور است

مقررات پس از بازنشستگی‌ ایثارگران(۳)
یوسف مجتهد – هیأت عالی گزینش در استعلامی از معاونت حقوقی رئیس جمهور درباره به کارگیری ایثارگران بازنشسته تا ۳۵سال اعلام می‌دارد: «با توجه به اینکه در موارد استثناء (ازجمله برای ایثارگران) سن یا سابقه خدمت خاصی منظور نشده است لذا خدمت‌پذیری ایثارگران بازنشسته ازجمله ایثارگرانی که در مشاغل تخصصی اشتغال به خدمت دارند در دستگاه‌های موضوع این بند (بند ب ماده65 قانون برنامه پنجم) با هر میزان سابقه خدمت که براساس مقررات ذی‌ربط، بازنشسته شده باشند با رعایت مقررات مربوط امکان‌پذیر است.
طبیعی است که عدم لغو ماده(41)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز ماده(95) قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به مواردی است که در بند (ب) ماده(65) حکمی لحاظ نشده است و علی‌الاصول استثنا شدن مواد یاد شده برای امکان به کارگیری دیگر افراد بازنشسته با رعایت شرایط مقرر در این مواد است.» همانگونه که از پاسخ مشخص است و قوانین بیان می‌دارد: بند (ب) ماده(65) درباره ایثارگران بر سایر مواد قانونی به دلیل عام و مطلق‌بودن آن حاکمیت دارد، به عبارتی به کارگیری ایثارگران بازنشسته فاقد هرگونه محدودیتی است.
از نکات دیگری که باید به آن پرداخت امکان بازنشسته‌شدن از دو صندوق بازنشستگی است. برابر بند (ب) ماده(88) قانون استخدام کشوری دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه یا مستمری یا بازخرید خدمت برای ایام واحد از صندوق‌های مربوط ممنوع است. شرط مهم این است که این دریافتی‌ها برای ایام واحد باشد لذا دریافت دو حقوق بازنشستگی برای عموم، چنانچه سوابق خدمتی آن مربوط به ایام واحد نباشد ممنوعیتی ندارد. آرای صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این مطلب است. احدی از کارکنان ساواک منحله با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری به قطع مستمری بازنشستگی از تأمین‌اجتماعی برای کسوراتی که پس از پیروزی انقلاب به صندوق واریز کرده به دلیل برقراری حقوق بازنشستگی ایام خدمت در ساواک اعتراض می‌کند.
پس از وقوع تعارض آرا در شعب دیوان برای موارد مشابه، هیأت عمومی چنین رأی می‌دهد: «ممنوعیت دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه یا مستمری یا بازخرید برای ایام واحد خدمت از سازمان‌ها و صندوق‌های مربوط به وزارتخانه‌ها و موسسات مندرج در ماده مذکور است. بنابراین تسری و تعمیم حکم مزبور به کارکنان ساواک منحله که بدون تعیین تکلیف استخدامی از آن سازمان منفک شده و در واحدها و موسسات مشمول قانون تأمین‌اجتماعی به کار اشتغال یافته و حق بیمه قانونی مربوط را پرداخته‌اند و با رعایت مقررات از مستمری بازنشستگی سازمان تأمین‌اجتماعی برخوردار گردیده‌اند به ادعای برخورداری از حقوق بازنشستگی به لحاظ مدت خدمت در ساواک منحله مجوز قانونی ندارد.» ذکر این مثال از آن جهت اهمیت دارد که قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدون درنظر گرفتن ماهیت شاکی فقط با استناد به قانون نسبت به صدور رأی اقدام کرده‌اند و به دلیل آنکه این دو پرداختی بازنشستگی برای ایام واحد خدمت نبوده رأی به نفع شاکی صادر کرده‌اند و چون این رأی توسط هیأت عمومی صادر شده است برای سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. آرای مشابه دیگری نیز از هیأت عمومی دیوان در این رابطه صادر شده است. بنابراین دریافت‌مستمری بازنشستگی برای عموم افراد مشروط بر اینکه برای ایام واحد خدمت نباشد ممنوعیتی نداشته و آنان از این حق می‌توانند برخوردار باشند لکن ایثارگران فارغ از این قانون عام دارای قوانین خاصی هستند که به مرور به آن اشاره می‌کنیم.

به‌کارگیری ایثارگران با توجه به اینکه فاقد محدودیت است و آنان را می‌توان به هر نوع به‌کارگیری کرد، آیا این به‌کارگیری مستقل است و می‌تواند دارای مقررات بازنشستگی دیگری باشد یا خیر؟

مقررات پس از بازنشستگی‌ ایثارگران (4)
یوسف مجتهد – برخی حسب قوانین عام قبلی به ویژه ماده (۹۵) قانون مدیریت کشوری بر آن هستند تا به‌کارگیری موارد استثناء شده در بند(ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجم توسعه را محدود به به‌کارگیری به صورت پاره‌وقت، نیمه‌وقت یا ساعتی کنند و این قانون را محدود به برداشت‌های شخصی خود از قانون کنند.

عبارت هر نوع به‌کارگیری که در ابتدای بند (ب) ماده(65) هرچند واضح و روشن است لکن معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به معاون اول رئیس‌جمهور به این موضوع اشاره کرده و چنین آورده است: «عبارت «هر نوع به‌کارگیری» به دلیل عدم تقیید نوع به‌کارگیری، شامل به‌کارگیری برای انجام وظایف پست‌های سازمانی بوده است به خصوص که قانونگذار در نظر داشته هیچ نوع به‌کارگیری از شمول این حکم خارج نباشد کما اینکه براساس این ماده و مطابق تصویب نامه 124321/ت43333/ک مورخ 88.6.21 هیأت وزیران به کارگیری تعدادی از افراد بازنشسته در قوه‌قضاییه تجویز شده و برخی از آنان در پست معاونت قوه‌قضاییه انجام وظیفه می‌نمایند.»

با این وصف به‌کارگیری ایثارگران و سایر موارد مذکور در بند(ب) ماده(65) بدون محدودیت بوده و آنان در صورت به‌کارگیری می‌توانند تصدی پست‌های سازمانی را برعهده داشته باشند. برخلاف سایر بازنشستگان که در صورت به‌کارگیری برابر قانون نمی‌توانند برای انجام وظایف پست‌های سازمانی به‌کار گرفته شوند.از نکات دیگری که برای رفع ابهام به آن اشاره می‌شود این است که این افراد قبل یا بعد از بازنشستگی باید دارای وصف ایثارگری باشند یا خیر؟

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در همین نامه پاسخ داده است: همانگونه که در نظریه 89 .16. 29710مورخ91.2.19 معاونت حقوقی ذکر شده است «استثناء مقامات، اعضا هیأت علمی و ایثارگران و فرزندان شهدا و جانبازان» در بند(ب) ماده(65) شامل مواردی است که کارمندان دولت قبل یا بعد از بازنشستگی دارای وصف مقام، ایثارگری، فرزند شهید یا جانباز باشند زیرا صرف‌نظر از اینکه عبارت قوانین ناظر به معانی فعلی کلمات است اصولا انتصاب افراد به مقامات در هر سه قوه موضوع ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری مستلزم آن نیست که فرد، کارمند دولت باشد یا اگر کارمند است در حالت اشتغال هم باشد.

نکته دیگری که حائز اهمیت است و از متن قانون استنباط می‌شود این است که به‌کارگیری ایثارگران با توجه به اینکه فاقد محدودیت است و آنان را می‌توان به هر نوع به‌کارگیری کرد، آیا این به‌کارگیری مستقل است و می‌تواند دارای مقررات بازنشستگی دیگری باشد یا خیر؟

این موضوع درباره جانبازان حالت اشتغال و مشمولین بند (ب) و (ج) قوانین نیروهای مسلح صراحت دارد و محدودیتی از این جهت وجود ندارد زیرا قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان مصوب 75.9.7 برآن تصریح دارد. این قانون هرگونه دریافتی جانبازان از بابت جانبازی مانند حقوق حالت اشتغال و حقوق وظیفه را مانع دریافت حقوق از بابت استخدام رسمی یا غیررسمی و حقوق بازنشستگی ندانسته است. لذا این افراد هم می‌توانند رسمی شوند و با رعایت مقررات مربوط به کسورات بازنشستگی از حقوق بازنشستگی دیگری برخوردار شوند به ویژه که برابر بند(ب) ماده(88) قانون استخدام کشوری این موضوع برای ایام واحد خدمت نبوده و آرای هیأت عمومی دیوان نیز بر آن صحه می‌گذارد.

البته سایر ایثارگران نیز می‌توانند مشمول بند(و) ماده(28) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم و از مزایای این بند بهره‌مند شوند: بند(و) ماده(28) بیان می‌دارد: در صورتی که دریافتی ایثارگران مشمول صندوق تامین‌اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری شود، بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام می‌شود و با تحقق شرایط بازنشستگی ایثارگر در هر صندوق، از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهره‌مند می‌شود. نکات مهم مقررات پس از بازنشستگی ایثارگران به قرار زیر است:

1- به‌کارگیری ایثارگران بازنشسته، نیازمند مصوبه هیأت وزیران یا سایر مراجع ذی‌صلاح نیست و آنان حسب قانون می‌توانند در دستگاه‌های اجرایی به‌کارگیری شوند.
2- به‌کارگیری آنان محدودیت نداشته و آنان می‌توانند در پست‌های سازمانی برای انجام وظایف سازمانی به‌کارگیری شوند.
3- به هر دلیلی در زمان به‌کارگیری از خدمت منفک شوند برای یک‌بار می‌توانند اعاده به خدمت شده و مجددا به‌کار مشغول شوند.
4- از تمامی حقوق و مزایا برخوردار بوده و می‌توانند با رعایت مقررات مربوط به پرداخت کسورات بازنشستگی دوباره بازنشسته و از مزایای بازنشستگی دوم بهره‌مند شوند.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید