نحوه بازنشستگی با سنوات ارفاقی برای جانبازان، معلولین و فرزندان شهدا

3

پاراف نحوه بازنشستگی با سنوات ارفاقی برای جانبازان، معلولین و فرزندان شهدا :

*** شرایط لازم برای بازنشستگی جانبازان:

دارا بودن حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت یا پرداخت حق بیمه (صرفاً در مورد کارگران مشمول قانون کار) و حداقل بیست درصد جانبازی (براساس نظریه کمیسیون پزشکی بنیادشهید) و پنجاه سال سن (برای آقایان).

در مورد کارمندان جانباز زن و آن دسته از جانبازانی که جمع سنوات خدمت واقعی و سنوات ارفاقی متعلقه که براساس درصد جانبازی تعیین می شود به (30) سال برسد لازم به رعایت شرط سنی فوق نمی باشد. به عنوان مثال کارمند جانبازی که (24) سال سابقه خدمت دارد و (40) درصد جانبازی (که حداکثر سنوات ارفاقی متعلقه به این درصد جانبازی، (6) سال می باشد) با توجه به این که مجموع سنوات خدمت واقعی و سنوات ارفاقی وی به (30) سال می رسد نیازی به رعایت شرط سنی نمی باشد.

آن دسته از جانبازانی که در حالت اشتغال به سر می برند تا رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی در اجرای قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید و جانباز ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی مصوب 30/6/1372 مجلس شورای اسلامی از حقوق و مزایای حالت اشتغال بهره مند خواهند شد و پس از حصول شرایط لازم برای بازنشستگی ضمن رعایت مقررات مربوط امر بازنشستگی آنان محقق می گردد، لذا قانون نحوه بازنشستگی جانبازان … و اصلاحیه آن نسبت به آنان تسری ندارد.

*** شرایط لازم برای بازنشستگی معلولین: حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت، 20 درصد معلولیت و پنجاه سال سن (در مورد کارمندان زن معلول نیاز به رعایت شرط سنی فوق نمی باشد).

*** شرایط لازم برای بازنشستگی فرزندان شهدا: دارا بودن حداقل 20 سال سابقه خدمت

درصد معلولیت مدت ارفاق / مدت سنوات ارفاقی معلولین ناشی از كار:

20% 2 سال
25% 2 سال و 9 ماه
30% 3 سال و 6 ماه
35% 4 سال و 3 ماه
40% 5 سال
45% 5 سال و 3 ماه
50% 5 سال و 6 ماه
55% 5 سال و 9 ماه
60% 6 سال
65% 6 سال و 3 ماه
70% 6 سال و 6 ماه
75% 6 سال و 9 ماه
80% 7 سال
85% 7 سال و 3 ماه
90% 7 سال و 6 ماه
95% 7 سال و 9 ماه
100% 8 سال

درصد معلولیت مدت ارفاق / مدت سنوات ارفاقی معلولین عادی:

20% 2 سال
30% 2 سال و 6 ماه
40% 3 سال و 6 ماه
50% 3 سال و 6 ماه
60% 4 سال
70% 4 سال و 6 ماه
80% 5 سال
90% 5 سال و 6 ماه
100% 6 سال

درصد معلولیت مدت ارفاق / مدت سنوات ارفاقی جانبازان و فرزندان شهدا:

20% 3 سال
25% 3 سال و 9 ماه
30% 4 سال و 6 ماه
35% 5 سال و 3 ماه
40% 6 سال
45% 6 سال و 8 ماه
50% 7 سال و 4 ماه
55% 8 سال
60% 8 سال و 8 ماه
65% 9 سال و 4 ماه

لازم به توضیح است که به استناد اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به جزء (9) بند «ب» ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری وظیفه، اختیار و مسئولیت مقرر برای شورای اموراداری و استخدامی سابق در قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور (مصوب 1/9/1367 مجلس شورای اسلامی) و نیز رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی نسبت به پرونده جانبازان و معلولین مشمول قانون یاد شده منوط به رعایت قوانین و مقررات به عهده دستگاه متبوع کارمندان می باشد. همچنین با استناد به بند «الف» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اتخاذ تصمیم درخصوص بازنشستگی فرزندان شهدا به استناد قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و … (مصوب 1/9/1367 مجلس شورای اسلامی) و اصلاحات آن نیز منوط به رعایت قوانین و مقررات به عهده دستگاه متبوع می باشد.

3 نظرات

  1. باسلام جانباز ۲۰ درصدی هستم که در یک شرکت خصوصی کار میکردم پدر سال نود و سه دریافتی ام یک میلیون دویست و پنجاه هزار تومان بود در سال نود و سه با بیست و پنج سال بیمه وپنجاه سال سن بازنشسته شدم الان که سال نود و شش میباشد حقوق دریافتی ام شده یک میلیون و نود و هفت و پانصد تومان شده یعنی هنوز پس از سه وخوره ای به حقوق قبل از بازنشستگی نرسیده من که بعلت داشتن عارضه جسمی و روحی وجهت رسیدن به ارامش و امنیت شغلی ودرامد پایدار میخواستم بازنشسته شوم بر عکس شده یعنی از چاله در اومده به چاه افتادم چون اگر می ماندم توشرکت کار میکردم الان حداقل دوملیون حقوق میگرفتم ولی الان به خاطر تامین کسری امرار معاش زندگی مجبور ام کار کنم انهم اشتغال بازنشسته گان ممنوع شده به همین خاطر مجبور به کار با مزد کم به صورت دزدکی مشغول شویم اگر این قانون مزایایش این طوری باشد خوب نیست وبه نظر من در این صورت هیچ خدمتی به جانبازان انجام نمیشه بلکه ضررشان نیز میباشد

  2. با این وجود که می فرماید یعنی با بیست پنج سال بیمه و پنجاه سال سن حقوق ۳۰روزه محاسبه می شود نه تامین اجتماعی حقوق ۲۸روزه برام محاسبه نموده

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here