قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش

0

پاراف  قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش : ماده ۱ – گزينش مربيان پرورشي، معلمان و كليه كاركنان آموزش و پرورش بر اساس فرمان مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۶۱ حضرت امام خميني (‌ره) به شرح‌ زير خواهد بود:

ضوابط:

ماده ۲ – ضوابط عمومي گزينش اخلاقي، اعتقادي و سياسي كاركنان آموزش و پرورش، مدارس غير انتفاعي، سازمانها و شركتهاي تابعه اعم از‌داوطلبان مراكز تربيت معلم، دانشسراي تربيت‌معلم، تعهد دبيري، متعهدين خدمت و استخدام و اشتغال، بورسيه‌هاي داخل و خارج، اعزام مأمورين‌ثابت، مأمورين و منتقلين ساير دستگاه‌ها براي مشاغل آموزشي و غير آموزشي، علاوه بر داشتن شرايط عمومي استخدام، (‌صلاحيت علمي و توانائي ‌جسمي و رواني)، به قرار ذيل است:
۱ – اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
۲ – التزام عملي به احكام اسلام.
۳ – اعتقاد و التزام به ولايت فقيه، نظام جمهوري اسلامي و قانوني اساسي.
۴ – عدم اشتهار به فساد اخلاقي و تجاهر به فسق.
۵ – عدم سابقه وابستگي تشكيلاتي، هواداري از احزاب و سازمانها و گروههائي كه غير قانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و يا‌ مي‌شود مگر آنكه توبه ايشان احراز شود.
۶ – عدم سابقه محكوميت كيفري مؤثر.
۷ – عدم اعتياد به مواد مخدر.

تبصره ۱ – در خصوص بند ۲ اقليتهاي مذهبي مصرح در قانون اساسي از نظر اعتقادي و عملي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه تابع شرائط ‌خاص خود مي‌باشند و در هر حال نبايد متجاهر به نقض احكام اسلامي باشند.

تبصره ۲ – ايثارگران در گزينش داراي اولويت مي‌باشند ودر موارد محدوديت ظرفيت و كثرت تقاضا، ملاكهاي تقدم (‌مانند مناطق محروم، فعاليت‌ در نهادهاي انقلاب، شركت در نماز جمعه و جماعات، پوشش چادر براي خواهران) نيز نسبت به داوطلبان اعمال مي‌گردد.

تبصره ۳ – تشخيص بند ۵ ضوابط عمومي به عهده وزارت اطلاعات و در ساير موارد به عهده هيئت عالي گزينش مي‌باشد.

تركيب و وظايف هيئت عالي گزينش:

ماده ۳ – اركان گزينش كشور عبارتند از:
۱ – رئيس جمهور.
۲ – هيئت عالي گزينش.
۳ – هيئت‌هاي مركزي.
۴ – هسته‌هاي گزينش.

ماده ۴ – رئيس جمهور براي انجام وظايف مقرر در ماده ۵ اين قانون و با توجه به مواد و ضوابط مندرج در فرمان حضرت امام (‌ره) هيئت عالي‌گزينش را با تركيب زير تشكيل مي‌دهد:
۱ – نماينده قوه قضائيه به انتخاب رئيس قوه قضائيه.
۲ – دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور (‌در صورتي كه فردي توسط رئيس جمهور به اين سمت منصوب شده باشد)
۳ – وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي حسب مورد.
۴ – دو نماينده از كميسيونهاي امور اداري و استخدامي و آموزش و پرورش به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به ‌تبصره – دبيرخانه هيئت عالي گزينش كه زير نظر دبير هيئت و در نهاد رياست جمهوري مي‌باشد، داراي رديف مستقل بودجه بوده و كماكان از كليه‌ امكاناتي كه در اختيار دارد استفاده خواهد نمود.

ماده ۵ – وظايف رئيس جمهور در اجراي گزينش كشور به شرح ذيل مي‌باشد:
۱ – تعيين سياستها، خط مشي‌ها، تطبيق ضوابط مربوط به امر گزينش با موازين شرعي، تعيين ضوابط، تعيين شرايط و مرجع احراز توبه و‌تغييرات مربوطه.
۲ – ايجاد، تفكيك، ادغام و انحلال هيئت‌هاي مركزي گزينش و عنداللزوم انحلال هسته‌ها.
۳ – تدوين و تصويب آيين‌نامه‌ها، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، فرمهاي لازم جهت حسن انجام امور گزينشي كشور.
۴ – بررسي و احراز صلاحيت اعضاء هيئتهاي مركزي، مسؤول و معاونين دبيرخانه، مدير و اعضاء هسته‌هاي گزينش كشور و عنداللزوم در ساير‌موارد مربوطه.
۵ – مرجع عالي تفسير و توضيح آيين‌نامه‌ها، شرح وظايف، نظارت و بازرسي، هماهنگي، رسيدگي به شكايات، آموزش و پژوهش، احراز‌صلاحيت، ارزشيابي عملكرد، عزل و نصب كادر گزينش، بانك اطلاعاتي، زمان‌بندي، استفاده از تكنولوژي در گزينش كشور.
۶ – اعلام نظر نهايي نسبت به آراي صادره گزينشي، بودجه، تشكيلات، نيروي انساني مورد نياز هيئتهاي مركزي و هسته‌هاي گزينش و ارسال به‌ مراجع ذيربط جهت تصويب.
۷ – تعيين نمودار تشكيلاتي، تشكيلات تفصيلي و بودجه مورد نياز هيئت عالي گزينش.

تبصره ۱ – مصوبات هيئت عالي گزينش پس از تأييد رئيس جمهور لازم‌الاجراء است.

تبصره ۲ – وظايف دبير هيئت عالي گزينش در صورت تفويض رئيس جمهور عبارتست از:
۱ – اداره امور اجرايي هيئت عالي و دبيرخانه آن با نظر هيئت.
۲ – صدور احكام انتصابات طبق مقررات.
۳ – پيگيري و اجراي مصوبات هيئت عالي و انجام كليه امور اجرايي گزينش كشور از قبيل آموزش و پژوهش، نظارت، بازرسي و پيگيري،‌هماهنگي، ارزشيابي و پيشنهاد عزل كادر گزينش.

ماده ۶ – رئيس جمهور با رعايت مفاد اين قانون مي‌تواند اداره امور گزينش كشور را مستقيماً عهده‌دار شود و يا بعهده ديگري بگذارد.

تشكيلات:

ماده ۷ – تشكيلات گزينش وزارت آموزش و پرورش به اين شرح خواهد بود:

‌الف – هيئت مركزي گزينش توسط هيئت عالي گزينش تشكيل مي‌گردد و به عنوان مرجع گزينش در وزارت آموزش و پرورش خواهد بود، اعضاي‌ هيئت مذكور كه با حكم دبير هيئت عالي گزينش منصوب مي‌شوند، عبارتند از:
۱ – نماينده وزير.
۲ – نماينده سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
۳ – نماينده هيئت عالي گزينش.

تبصره ۱ – يك نفر از اعضاء كميسيون آموزش و پرورش به انتخاب كميسيون بعنوان ناظر حضور خواهد داشت.

تبصره ۲ – هيئت مركزي گزينش داراي يك دبير خواهد بود كه با پيشنهاد اعضاء هيئت مركزي و حكم دبير هيئت عالي گزينش به مدت ۴ سال‌ منصوب مي‌گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است، تغيير دبير با تصويب هيئت عالي خواهد بود.

تبصره ۳ – دبيرخانه هيئت مركزي زير نظر آن هيئت تشكيل مي‌گردد، مسؤول آن به پيشنهاد هيئت مركزي و تأييد هيئت عالي و با حكم دبير هيئت ‌منصوب خواهد شد.

ب – هسته‌هاي گزينش، كه در واحدهاي مختلف وزارت آموزش و پرورش مركب از سه تا پنج نفر مي‌باشد، در امتداد پستهاي سازماني و توسط ‌هيئت مركزي عنداللزوم تشكيل مي‌گردد. اعضاي هسته‌هاي گزينش با صلاحديد و معرفي هيئت مركزي، پس از تأييد صلاحيت آنان از سوي هيئت ‌عالي، با امضاء دبير هيئت مركزي گزينش منصوب مي‌شوند.

تبصره – هسته‌هاي گزينش داراي يك مدير خواهند بود كه با حكم دبير هيئت مركزي منصوب مي‌شوند.

قسمت ج – وظايف و حدود اختيارات:

ماده ۸ – وظايف هيئت مركزي گزينش به شرح زير خواهد بود:
۱ – ايجاد، تفكيك، ادغام و انحلال هسته‌هاي گزينش مورد نياز طبق دستورالعملهاي هيئت عالي گزينش.
۲ – بررسي، انتخاب، معرفي اعضاء هسته‌هاي گزينش، مسؤول و معاونين دبيرخانه به هيئت عالي گزينش.
۳ – رسيدگي به شكايات در مرحله دوم تجديد نظر.
۴ – اجراي مصوبات، دستورالعملها، بخشنامه‌ها و ساير امور محوله كه از سوي هيئت عالي گزينش ابلاغ مي‌گردد.
۵ – ايجاد هماهنگي، آموزشي، بازرسي، نظارت و ارزشيابي عملكرد كليه هسته‌هاي گزينش و تهيه بخشنامه‌هاي مربوطه.
۶ – ارتباط و هماهنگيهاي لازم با دستگاهها و مراجع ذيربط.
۷ – پيشنهاد نمودار تشكيلاتي و بودجه هيئت مركزي و هسته‌هاي گزينش تابعه به وزارتخانه.

ماده ۹ – وظايف دبير هيئت مركزي گزينش عبارت است از:
۱ – اداره امور اجرايي هيئت مركزي و دبيرخانه طبق دستورالعملهاي هيئت عالي گزينش.
۲ – صدور احكام انتصاب پس از طي مراحل قانوني.
۳ – پيگيري و اجراي مصوبات هيئت مركزي و هيئت عالي گزينش.

ماده ۱۰ – هسته‌هاي گزينش وظايف ذيل را زير نظر هيئت مركزي بعهده دارند:
۱ – اجراي دستورالعملها، بخشنامه‌ها و ساير موارد محوله از هيئت مركزي و هيئت عالي گزينش.
۲ – بررسي و تعيين صلاحيت اخلاقي، اعتقادي، سياسي متقاضيان مشمول اين قانون قبل از ورود تا مرحله قطعيت اشتغال (‌به تحصيل يا‌ استخدام).
۳ – تأييد صلاحيت كاركنان هسته.
۴ – رسيدگي به شكايات در مرحله اول تجديد نظر.

ماده ۱۱ – وظايف مدير هسته به شرح ذيل مي‌باشد:
۱ – اداره امور اجرايي و هماهنگي امور واحدهاي هسته گزينش طبق دستورالعملهاي هيئت مركزي و هيئت عالي گزينش.
۲ – صدور احكام انتصاب كاركنان پس از بررسي و تأييد هسته گزينش.
۳ – اجراي كليه مصوبات هسته گزينش، هيئت مركزي و هيئت عالي گزينش.

ماده ۱۲ – وظايف وزارت آموزش و پرورش در امر گزينش به شرح ذيل است:
۱ – برگزاري امتحانات يا مصاحبه تخصصي در موارد لزوم طبق مقررات استخدام كشوري (‌همزمان با طي مراحل گزينش) با مسؤوليت نماينده‌وزير در هيئت (‌در صورت تفويض سازمان امور اداري و استخدامي كشور).
۲ – انجام امور معاينات پزشكي اعم از معاينات عمومي و آزمايشگاهي بطور اعم و اخص طبق آيين‌نامه پيشنهادي سازمان امور اداري و‌استخدامي كشور كه به تصويب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد.
۳ – پيشنهاد نمودار تشكيلاتي و بودجه مورد نياز هيئت مركزي و هسته‌هاي گزينش تابعه آن حسب مورد به سازمان امور اداري و استخدامي كشور‌يا سازمان برنامه و بودجه.
۴ – تأمين كليه امكانات مورد نياز هيئت مركزي و هسته‌هاي گزينش تابعه اعم از پرسنل، جا و مكان، وسايل نقليه و همچنين پيش‌بيني رديف ‌مستقل بودجه براي هيئت مركزي گزينش.

تبصره ۱ – سازمانهاي امور اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه موظفند حسب مورد نسبت به پيشنهادهاي وزارتخانه با رعايت نظر هيئت ‌عالي گزينش اقدام نمايند.

تبصره ۲ – كليه امكاناتي كه در تاريخ ۱/۷/۱۳۷۳ در اختيار هيئت مركزي و هسته‌هاي گزينش آموزش و پرورش بوده است اعم از نيروي انساني ‌موجود با توجه به پستهاي سازماني، مكان، وسيله نقليه كماكان در اختيار هيئت تشكيل شده بر اساس اين قانون خواهد بود به استثناء مواردي كه‌ طبق قانون منتقل يا واگذار شده باشد.

ساير مقررات:

ماده ۱۳ – كارگزاران گزينش مي‌بايد علاوه بر ضوابط مندرج در ماده ۲ اين قانون داراي شرايط زير نيز باشند:

‌الف – شرايط مقرر در فرمان ۱۵/۱۰/۱۳۶۱ حضرت امام خميني (‌ره) صالح، متعهد، عاقل، صاحب اخلاق كريمه، فاضل، متوجه به مسايل روز‌باشند و تنگ‌نظر، تندخو، مسامحه‌كار و سهل‌انگار نباشند.

ب – ۲۵ سال سن و تأهل براي اعضاي هيئتهاي مركزي و ۲۳ سال سن و تأهل براي اعضاء هسته‌هاي گزينش و تأهل براي ساير پرسنل گزينش با‌اولويت.

ماده ۱۴ – افرادي كه در مراحل گزينش واجد شرايط عمومي يا انتخاب اصلح تشخيص داده نشوند در صورت اعتراض مي‌توانند تقاضاي كتبي خود‌را حداكثر تا دو ماه در هر مرحله پس از دريافت حكم به مرجع تجديد نظركننده (‌اول، دوم) تحويل دهند و در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر رأي‌صادره قطعي و لازم‌الاجراء است. دستورالعمل اين ماده توسط هيئت عالي گزينش تهيه و به تصويب مي‌رسد.

تبصره ۱ – مرحله اول تجديد نظر توسط هسته گزينش (‌حداقل با دو نفر جديد) و مرحله دوم آن توسط هيئت مركزي صورت مي‌گيرد.

تبصره ۲ – هيئت عالي گزينش نسبت به هر مورد از احكام صادره و هرگونه تخلف اعم از مسامحه‌كاري، تندروي، اعمال تبعيض و انجام امور‌خلاف شرع رسيدگي نموده و پس از اصلاح يا ابطال آراء، هيئت صادركننده رأي را ملزم به اجراي رأي جديد، برخورد با متخلف، ترميم و يا انحلال‌واحد گزينش و يا ارجاع به مراجع ذيربط نموده و در غير اينصورت رأساً اقدام مي‌نمايد.
‌هيئت عالي گزينش دستورالعمل اين تبصره را تهيه و تصويب خواهد نمود.

تبصره ۳ – معترضين به آراء هيئت مركزي و هسته‌ها حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ رأي مي‌توانند به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند و ديوان‌نسبت به رسيدگي اقدام مي‌نمايد.

ماده ۱۵ – صدور رأي در گزينش افرا با شرايط عمومي يا انتخاب اصلح تابع نظر اكثريت اعضاء بوده و بر مبناي اقرار يا بينه به شرط عدم تعارض يا‌شياع مفيد اطمينان يا قرائن و امارات موجب اطمينان كه حداقل با انجام تحقيق (‌غير از اقرار) از منابع موثق و طبق موازين شرعي احراز مي‌گردد. ساير‌مراحل طبق دستورالعمل هيئت عالي گزينش خواهد بود.

ماده ۱۶ – هيئت مركزي موظف است حداكثر ظرف سه ماه از زمان دريافت مدارك و امكانات لازم از مراجع مربوط، امور گزينش افراد موضوع اين‌ قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتايج را اعلام نمايد. در موارد عدم تكميل ظرفيت، حوادث غير مترقبه اين مدت حداكثر تا دو ماه با موافقت‌ هيئت عالي گزينش قابل تمديد است.

تبصره ۱ – گزينش نيروهاي غير رسمي و غير ثابت اعم از روزمزد، قراردادي، پيماني و عناوين مشابه در چارچوب اين قانون و بر طبق‌دستورالعملي كه با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور و توسط هيئت عالي تهيه و تنظيم مي‌گردد، خواهد بود ولي در هر صورت صدور‌احكام استخدامي تا مرحله قطعي اعم از رسمي يا ثابت با نظر گزينش خواهد بود. در غير اينصورت هر گونه پرداخت وجه غير قانوني است.

تبصره ۲ – همكاري با گزينش كشور در صورت عدم وجود پست سازماني به عنوان تصدي بيش از يك پست تلقي نخواهد شد.

ماده ۱۷ – وزارت اطلاعات و كليه دستگاههاي اجرايي و قضايي و نيروي انتظامي، سازمانهاي حفاظت اطلاعات و عقيدتي سياسي نيروهاي‌مسلح مكلفند در رابطه با گزينش افراد همكاريهاي لازم را با هيئت عالي و هيئت مركزي گزينش اعمال و اطلاعات مورد نياز را حداكثر ظرف مدت ۲‌ماه با رعايت قوانين و مقررات با طبقه‌بندي مربوطه در اختيار قرار دهند.

ماده ۱۸ – آئين‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط هيئت عالي گزينش با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور و‌وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب كميسيون مشترك آموزش و پرورش و امور اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفده تبصره در جلسه روز سه شنبه چهاردهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ ۲۲/۶/۱۳۷۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید