اجاره نامه خود را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنید

0
اجاره نامه خود را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنید
اجاره نامه خود را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنید

پاراف اجاره نامه خود را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنید : طبق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت همه اجاره نامه ها باید به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی ثبت و تنظیم شود. در این صورت موجر برای تخلیه ملک خود نیازمند مراجعه به محاکم قضایی یا شورای حل اختلاف نیست و با صدور اجرائیه از طریق دفترخانه و مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاک محل ملک می تواند به تخلیه و تحویل مورد اجاره اقدام کند.

براساس این گزارش، طبق ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک، همه عقود و معامله های راجع به «عین یا منافع املاکی» که پیشتر در دفتر املاک ثبت شده اجباری است و همچنین همه عقود و معامله های راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفاتر ثبت نشده نیز اجباری خواهد بود.

مستاجر نیز با توجه به مفاد سند اجاره رسمی تنظیمی، در پایان مدت اجاره برای دریافت ودیعه پرداختی، به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ای مانند دادرسی و غیره نیاز ندارد.

با توجه به اینکه در قراردادهای اجاره که در خارج از دفاتر اسناد رسمی و به عنوان عادی تنظیم می شود، احراز مالکیت موجر و در رهن نبودن مالک یا ممنوع المعامله نبودن موجر بررسی نمی شود، برهمین اساس در صورت بروز مشکل یا صدور اجراییه برای تخلیه مورد اجاره مستاجر برای دریافت وجه پرداختی با مشکل مواجه خواهد شد.

دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به قوه قضاییه است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می شود. بنابراین اجاره نامه هایی که در این دفترها تنظیم می شود، دارای اعتبار اسناد رسمی است.

براساس ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها طبق مقررات قانون تنظیم شده باشد رسمی است و طبق ماده ۱۲۸۹ غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷ ،سایر اسناد، عادی است.

بنابراین اسناد تنظیمی در بنگاه های مشاور املاک که دارای کد رهگیری باشد یا نباشد در زمره اسناد عادی محسوب می شود و احکام اسناد عادی بر آنها مترتب خواهد بود. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: اجبار دستگاه های دولتی به خصوص سازمان امور مالیاتی کشور به پذیرش کد رهگیری به موجب دادنامه شماره ۱۲۱۶ مورخ ۲۹/۱۰/۹۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.ایرنا.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here