رای دیوان عدالت درباره ابطال استخدام رسمی مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران

0
رای دیوان عدالت درباره ابطال استخدام رسمی مشمولین ماده 21 قانون جامع ایثارگران
رای دیوان عدالت درباره ابطال استخدام رسمی مشمولین ماده 21 قانون جامع ایثارگران

پاراف رای دیوان عدالت درباره ابطال استخدام رسمی مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران : کلاسه پرونده: هـ ع/۹۳/۶۲۰
موضوع: ابطال مفاد دستورالعمل شماره ۴۷۳۱/۹۳/۲۲۴ مورخ ۹/۴/۹۳
دادنامه : ۲۴۹
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی
طرف شکایت : معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

گردشکـار:
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :
شاکی طی دادخواستی بیان داشته : با عنایت به نامه شماره ۳/۱۴۸۵۷/۹۰۰۰ مورخ ۲/۵/۹۲ مدیر کل امور اداری و استخدامی کارکنان قوه قضائیه مقرر شده به استناد ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ، افراد مشمول ماده فوق به استخدام رسمی در آیند که اینجانب نیز یکی از همین مشمولین می باشم . پس از گذشت چند ماه و طی مراحل مختلف گزینش مجدداً مرجع صدرالذکر طی نامه شماره ۳/۱۵۰۶۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۳/۴/۹۳ و به استناد نامه شماره ۴۷۳۱/۹۳/۲۲۴ مورخ ۹/۴/۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ، اعلام نمودندکه برادر و خواهر شهید مشمول سهمیه مذکور در ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نمی باشند . حال با اینکه مقنن محترم به حق و براساس مصالح قشر معظم ، اقدام به تصویب این قانون نموده است ، به کدام دلیل قوه مجریه در اقدامی غیر منصفانه اقدام به حذف برادران و خواهران شهید از سهمیه مذکور نموده است . لذا تقاضای ابطال دستور العمل فوق را دارم .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
طرف شکایت در لایحه ارسالی اعلام نموده است : نامه شماره ۴۷۳۱/۹۳/۲۲۴ مورخ۹/۴/۹۳ امور آمار ، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی این معاونت ، در پاسخ به استعلام مدیر کل امور اداری و استخدامی کارکنان قوه قضائیه تهیه شده است ومفاد نامه مذکور سهمیه استخدامی برادر و خواهر شهید را نفی ننموده است ، بلکه براساس قانون اصلاح بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه ، مصوب ۱۸/۱۱/۹۰ و ۱۴/۸/۹۱ مجلس شورای اسلامی ، صرفاً رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ، جانبازان ، آزادگان و همسران شهدا ، فرزندان شهدا و جانباز و آزاده از شرط آزمون برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف دانسته است ، لذا استخدام سایر ایثارگران از جمله برادر و خواهر شهید را از طریق شرکت در آزمون استخدامی و کسب حد نصاب نمره لازم در آزمون امکان پذیر دانسته است و لذا مفاد نامه مذکور ، مطابق قوانین ومقررات اعلام گردیده و تقاضای رد شکایت را دارد .

نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش :
نظربه اینکه دستورالعمل مورد اعتراض عیناً ابلاغ مفاد بند ب ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه فقط رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه خدمت در جبهه ، جانبازان و آزادگان و همسران شهدا وجانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد و جانباز و آزاده ازشرط آزمون برای استخدام معاف هستند ، می باشد و برخلاف ادعای شاکی در دستورالعمل برای برادر و خواهر شهید با شرط شرکت در آزمون منع استخدامی وجود ندارد ، بنابراین دستورالعمل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمی رسد . تهیه کننده گزارش : ذبیح اله واحدی

موضوع درجلسه مورخ ۲۷/۵/۹۴ هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح به شرح آتی اعلام می گردد

رأی هیات تخصصی:
در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال دستورالعمل شماره ۴۷۳۱/۹۳/۲۲۴ – ۹/۴/۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بدین توضیح که شاکی عنوان داشته درحالی که براساس ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مقرر گردیده « حداقل ۲۵% از نیازهای استخدامی دستگاه های موضوع ماده ( ۲) قانون به گروههای خاص ازجمله برادر و خواهر شاهد اختصاص یابد » طرف شکایت طی دستورالعمل فوق که در پاسخ به استعلام مدیر کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه صادر شده اعلام نموده که خواهر و برادر شاهد مشمول سهمیه ۲۵% نمی باشد و بنابراین مغایر ماده ۲۱ قانون فوق الذکر است که باتوجه به اوراق ومحتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت نظر به اینکه نامه عام الشمول مورد اعتراض بشرح سطور آغازین بر شمول سهمیه ۲۵% استخدامی نسبت به خواهر وبرادر شهید تصریح دارد و باتوجه به حکم قانون اصلاح بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۸/۱۱/۹۰ و به استناد تبصره (۲) بند (و) اصلاحی مذکور صرفاً اعمال سهمیه در مورد خواهر و برادر شاهد را از طریق شرکت در آزمون و کسب حد نصاب نمره مجاز دانسته است در نتیجه نامه عام الشمول مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص نمی گردد و لذا رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد .این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از صدور از سوی رئیس کل محترم دیوان عدالت اداری و یا ده تن از قضات قابل اعتراض می باشد.

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری

رای دیوان عدالت درباره ابطال استخدام رسمی مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید