نکاتی درباره کاردائم شبانه و بیمارانی که به تأیید پزشک معتمد بیمه احتیاج ندارند

0
نکاتی درباره کاردائم شبانه و بیمارانی که به تأیید پزشک معتمد بیمه احتیاج ندارند
نکاتی درباره کاردائم شبانه و بیمارانی که به تأیید پزشک معتمد بیمه احتیاج ندارند

پاراف نکاتی درباره کاردائم شبانه و بیمارانی که به تأیید پزشک معتمد بیمه احتیاج ندارند : مطابق ماده ۵۶ قانون کار، کارگر نوبتی(شیفتی)، کارگری است که ساعات اشتغال به کار او، به صورت چرخشی در صبح و عصر، صبح و عصر و شب، صبح و شب یا عصر و شب واقع شود. به کارگران این دسته از مشاغل، دستمزد اضافه ای معادل ۱۰ تا ۵/۲۲ درصد حقوق پایه تعلق می گیرد.

بر اساس ماده ۶۴ قانون کار، «مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً یک ماه است. سایر روزهای تعطیل جزو ایام مرخصی محسوب نخواهد شد.» ظاهراً در تفسیر این ماده قانونی، ابهاماتی وجود دارد. به نظر می رسد موضوع چهار روز جمعه محاسبه شده، زمانی مصداق داشته باشد که فرد یک ماه متوالی مرخصی بگیرد یا در بین روزهایی که مرخصی گرفته، روز جمعه وجود داشته باشد. این نکته را می توان از عبارت «سایر روزهای تعطیل جزو ایام مرخصی محسوب نخواهد شد»، دریافت. با این حال، بسیاری از کارفرمایان، مرخصی استحقاقی را با کسر چهار جمعه ذکر شده در ماده ۶۴ محاسبه می کنند و تعداد روزهای مرخصی سالانه کارگران را ۲۶ روز در نظر می گیرند.

کدام بیماران به تأیید پزشک معتمد نیاز ندارند؟

بر اساس مقررات سازمان تأمین اجتماعی، بیمه شدگانی که به علت بیماری عادی یا حرفه ای، حوادث ناشی از کار یا غیر آن، برای مدتی قادر به انجام کار نیستند، برای دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری، باید گواهی پزشک را برای تأیید به شعب تأمین اجتماعی ارائه کنند. مطابق قانون تأمین اجتماعی، اگر ایام بیماری بیمه شده، در هر نوبت از ۷ روز و در مجموع، طی یک سال، از ۱۵ روز بیشتر نشود، تأیید آن توسط پزشک معالج، برای دریافت مستمری کافی خواهدبود. درصورتی که ایام بیماری، بیش از ۱۵ روز و کمتر از ۶۰ روز باشد، باید به تأیید پزشک معتمد سازمان برسد و چنانچه ۶۰ روز و بیشتر طی یک سال باشد، باید به تأیید شورای پزشکی سازمان تأمین اجتماعی برسد.

غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری، قادر به کار نباشد، پرداخت می شود. غرامت دستمزد بیمه شده ای که بر اثر بیماری عادی در بیمارستان بستری شود، از اولین روز محاسبه و پرداخت می شود. در صورتی که بیمه شده ای، بر اثر بیماری عادی قادر به کار نباشد و به صورت سرپایی درمان شود، غرامت دستمزد از روز چهارم قابل محاسبه و پرداخت خواهدبود. برای دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری، بیمه شده، باید با در دست داشتن اصل دفترچه درمانی و گواهی پزشکی معتبر، به شعبه ای از شعب سازمان تأمین اجتماعی، که حق بیمه وی در آن پرداخت می شود، مراجعه کند.

مدت دریافت غرامت دستمزد، جزو سوابق پرداخت بیمه محاسبه می شود. پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری، محدودیت زمانی ندارد. تا زمانی که بیمه شده، بنا بر تشخیص کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی، قادر به کار نباشد و به موجب مقررات تأمین اجتماعی ازکارافتاده شناخته نشود، پرداخت غرامت دستمزد ادامه پیدا خواهد کرد. بیمه شده ای که طبق نظر پزشک معالج، توانایی خود را به صورت کامل یا جزئی از دست بدهد، پس از مراجعه به شعب تأمین اجتماعی، به کمیسیون پزشکی معرفی خواهدشد.

این کمیسیون پس از معاینه بیمه شده و بررسی سوابق پزشکی وی، نسبت به صدور رأی با تعیین درصد ازکارافتادگی اقدام می کند و مراتب را به شعبه ذی ربط اعلام می کند تا در چارچوب مقررات و در صورت احراز شرایط قانونی، حکم برقراری مستمری برای او صادر شود. اگر درصد ازکارافتادگی بیمه شده بین ۱۰ تا ۳۳ درصد باشد و بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار، دچار آسیب شده باشد، استحقاق دریافت غرامت مقطوع نقص عضو را خواهدداشت. در صورت آسیب دیدگی بین ۳۳ تا ۶۶ درصد، بیمه شده، از کارافتاده جزئی و در صورت آسیب دیدگی ۶۶ درصد و بیشتر، به عنوان از کارافتاده، شناخته خواهدشد، که در هر کدام از این شرایط مستحق دریافت مقرری از کارافتادگی خواهد بود.پاراف.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید