توضیحی بر طرح نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی

0
توضیحی بر طرح نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی
توضیحی بر طرح نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی

پاراف توضیحی بر طرح نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی : اولین قانون نقل و انتقال سوابق بیمه ای در سال 1365 به تصویب رسید و متعاقب آن قانونی در همین ارتباط در سال 1366 و پس از آن موادی طی قوانین برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه مصوب شدند.

مسئله اصلی در قوانین یاد شده 1- مابه التفاوت حق بیمه ای است که فرد ذی نفع در انتقال سوابق خود از صندوقی به صندوق دیگر باید پرداخت کند. 2- تاثیر سوابق منتقله در استفاده از مزایای مربوط است.

به گزارش پاراف به نقل از مرکز پژوهش های مجلس، با توجه به مشکلات پیش آمده آخرین مورد در این خصوص، آیین نامه ای است که دولت در سال 1392 در راستای اجرای بند «ب» ماده (28) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب و تا حدودی مشکل مطرح شده در بند «1» مذکور را حل کرده است به شکلی که با به روز رسانی حق بیمه ها بار مالی ناشی از نقل و انتقال را تا حدودی از دوش ذی نفع برداشته است.

طرح پیشنهاد شده کنونی نیز در این رابطه است با این تفاوت که نحوه به روز رسانی در آیین نامه دولت بر اساس سود بانکی است و در طرح پیشنهادی نرخ تورم مبنای محاسبه است.

در هر حالت چه در آیین نامه دولت و چه در طرح پیشنهادی همچنان بار مالی قابل توجهی متوجه ذی نفع خواهد بود، اگر چه در طرح حاضر، خلاهای قانونی نقل و انتقال توسط وراث (بازماندگان) و نیز احتساب سوابق غیردولتی برای کارکنان دولت رفع شده است؛ اما پس از 30 سال از اولین قانون در سال 1365 همچنان افرادی که صندوق خود را باید به اجبار تغییر دهند، متحمل هزینه های گزاف تصمیمی می شوند که از اختیار خودشان خارج است. ضمن اینکه قوانین مرتبط با تاثیر سوابق بر سوابق منتقله همچنان لاینحل می باشد.

علاوه بر آن افرادی وجود دارند که حق بیمه خود را به صندوق کشوری پرداخت کرده اند لکن به دلایل خروج از سیستم اداری در حال حاضر قادر به استفاده از سوابق خود نیستند. در حالی که این مشکل برای مشمولین قانون تامین اجتماعی حل شده است. با توجه به دلایل فوق علی رغم اینکه طرح در جهت اصلاح و بهبود روش های موجود اداری است لکن نیازمند بازنگری جدی است.

متن کامل نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی:

ماده ۱ – حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت (اعم از دولتی و غیردولتی) اشخاصی که طیق ضوابط قانونی به هر یک از صندوق‌های بیمه یا بازنشستگی پرداخت نمو‌ده‌اند و مطابق هر یک از تبصره‌های زیر از شمول خدمات صندوق متبوع قبلی خارج شده باشند براساس تقاضای فرد یا وراث قانونی وی پس از به روز رسانی از سوی صندوق‌ قبلی براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صندوق جدید منتقل می‌گردد.

تبصره ۱- کلیه اشخاصی که به علت استعفا، باز خرید خدمت (اعم از عادی و تعدیل نیروی انسانی)، اخراج، انفصال دائم، تغییر ساختار سازمانی، انتقال و یا طبق سایر ضوابط قانونی رابطه استخدامی آنان با دستگاه متبوع و همچنین صندوق مربوطه قطع می‌گردد و سپس به سبب استخدام یا اشتغال در دستگاه‌های اجرایی، موسسات و کارگاه‌های دیگر مشترک صندوق دیگر شده یا می‌شوند.

تبصره ۲. کلیه بیمه شدگان و شاغلان مشترک هریک از صندوق‌های بیمه‌ای (به استثنای کادر نیروهای مسلح و کارکنان وزارت اطلاعات) در صورتی که سابقه خدمت و پداخت کسور بازنشستگی یا حق بیمه آنان متجاوز از بیست سال نباشد، میتوانند در طول بیمه پردازی فقط برای یکبار با درخواست کتبی نسبت به تغییر صندوق بیمه‌ای خود اقدام نمایند که در این صورت از اولین روز ماه بعد مشمول مقررات صندوق جدید خواهند بود.

ماده ۲- اگر صندوق‌های بیمه طبق مقررات مورد عمل علاوه بر پرداخت حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و بازماندگان مشترکان خود را در برابر بیماری‌ها، کمک ازدواج، بارداری، حقوق ایام بیماری، غرامت مقطوع نقص عضو و مستمری از کارافتادگی جزیی نیز بیمه نموده باشند، هنگام انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بیمه دیگر و یا انتقال کسور از صندوق دیگر به این صندوق، سهم درمان به عاتوه یک درصد بابت مزایای یاد شده از جمع وجوه قابل انتقال کسر می‌شود.

تبصره- در صورتی که حق بیمه خدکات درمانی طبق مقررات مربوط رقم معینی از کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداختی را تشکیل ندهد، یک چهارم مجموع حق بیمه یا کسور بازنشستگی سهم شخص و کارفرما از این بابت منظور می‌گردد.

ماده ۳- چگونگی محاسبه مبلغ مابه‌التفاوت متعلقه ناشی از انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی که می‌بایست توسط مستخدم پرداخت شود برمبنای آخرین حقوق و مزایای برداشت کسور بازنشستگی یا حق بیمه در صندوق قبلی یا حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در زمان تقاضا نزذ صندوق جدید ضربدر تمام ماه‌های سنوات خدمت قابل قبول در صندوق بیمه‌ای جدید منهای وجوه منتقل شده (حق بیمه یا کسور بازنشستگی به روزرسانی شده اعم از سهم شخص و کارفرما) از صندوق قبلی صورت می‌پذیرد.

ماده ۴- در مواردی که اشخاص طبق ضوابط قانونی به سبب انتقال یا تغییر ساختار سازمانی مشمول مقررات صندوق بیمه جدید قرار گرفته یا می‌گیرند، مابه‌التفاوت موضوع این قانون به ترتیب از بیمه شده یا مستخدم و کارفرمای فعلی وی مطابق نرخ مورد عمل صندوق مربوطه و سهم تعیین شده هرکدام قابل وصول خواهد بود.

ماده ۵- مابه‌التفاوت موضوع این قانون با توجه به کل مبلغ مابه‌التفاوت، میزان حقوق و مزایای شخص و سایر ملاحظات طبق توافق شخص و صندوق مربوطه به اقساط ماهانه و حداکثر معادل سنوات خدمت قابل وصول می‌باشد که در صورت عدم پرداخت آن توسط مشمولین در مهلت مقرر مابه‌التفاوت براساس تقاضای مجدد و اخذ جریمه دیرکرد (یک در زهار ماهانه) قابل وصول خواهد بود.

ماده ۶- کلیه سوابق خدمت بیمه‌شدگان یا مستخدمین (اعم از دولتی و غیردولتی) که بابت آن حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت گردیده است با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی و مابه‌التفاوت متعلقه براساس مقررات این قانون در احراز شرایط و تعیین میزان مستمری از کارافتادگی و بازماندگان عینا نزد صندوق بیمه جدید ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره- سوابق منتقله مورد نظر در صورتی در احراز شرایط بازنشستگی و میزان مستمری قابل احتساب است که بیمه شده در زمان درخواست بازنشستگی دارای حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی باشد.

ماده ۷- به کارکنان مشمول صندوق‌های بازنشستگی اجازه داده می‌شود در صورت انتقال به سایر دستگاه‌ها یا بازخرید، اخراج، استعفا و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به استثناء افراد منتقل شده به عهده فرد بیمه شده است.

ماده ۸- حق بیمه یا کسور بازنشستگیاشخاصی که قبل از تصویب این قانون به موجب قوانین مربوط از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگر منتقل شده است مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

ماده ۹- این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن جایگزین کلیه قوانین مرتبط با نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی فیمابین صندوق‌های بازنشستگی می‌شود.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here