آشنایی با ضوابط و مقررات تأسیس و اداره درمانگاه های شبانه روزی

0
درمانگاه های شبانه روزی
درمانگاه های شبانه روزی

پاراف آشنایی با ضوابط و مقررات تأسیس و اداره درمانگاه های شبانه روزی : بر اساس ماده یک «آیین نامه تأسیس درمانگاه های شبانه روزی»، «درمانگاه، به مؤسسه ای اطلاق می شود که به طور شبانه روزی، بیماران سرپایی را برای درمان می پذیرد و در آن محل، می توان موارد فوری یا نیازمند کمک های ویژه را، حداکثر 24 ساعت تحت نظر قرار داد و در صـورت عدم بهبودی و داشتن مشکلات خاص و نیازمند به خدمات بیشتر، بایستی درطول این مدت هماهنگی لازم، جهت اخذ پذیرش و اعزام به بیمارستان، در صورت لزوم، فراهم گردد.»

طبق ماده 3 آیین نامه، «اجازه تاسیس(موافقت اصولی) درمانگاه، به کلیه افراد حقیقی یا حقـوقی کـه صـلاحیت آنـان بـه تاییـد کمیسیون قانونی رسیده باشد، در چارچوب نظام سطح بندی خدمات و ضوابط تعیین شـده، داده مـی شـود و لازم است هنگام بهره برداری، جهت کلیه نوبت های کاری، پزشک واجد شرایط، به عنوان مسئول فنی درمانگاه و همچنـین کادر پزشکی و پیراپزشکی لازم معرفی گردد.» بر اساس آیین نامه، متقاضیان تأسیس درمانگاه باید حداقل 5 نفر باشند.

از این تعداد، باید دست کم، 3 نفر و در مواردی که تعداد متقاضیان بیشتر از 5 نفر باشند، نصف به علاوه یک نفر از تأسیس کنندگان، از فارغ التحصیلان جویای کار گروه پزشکی و پیراپزشکی، با مدرک کاردانی به بالا، باشند. سایر اعضای هیئت مؤسس می توانند از دیگر افراد حقیقی یا حقوقی باشند. مدت اعتبار مجوز تأسیس درمانگاه، 2 سال است و در صورت عدم اقدام هیئت مؤسس، لغو خواهد شد.

بر اساس تبصره 3 ماده 3 آیین نامه، «به هر فرد واجد شرایط و صلاحیت، بیش از یک پروانه تاسیس داده نمی شود و هر فرد می تواند حداکثر در دو مؤسسه پزشکی(به صورت حقیقی یا حقوقی )به عنوان موسس عضویت داشته باشد.» هر درمانگاه عمومی باید حداقل 3 پزشک، اعم از عمومی و متخصص، داشته باشد. تبصره یک ماده 11 آیین نامه درباره شرایط ساختمان درمانگاه تصریح می کند:«حداقل تعداد اتاق برای تأسیس درمانگاه عمومی، شامل شش اطاق و یک سالن انتظار با امکانات کـافی می باشد. سطح کلی زیربنـا بایـد حـداقل 200 متـر مربـع، بـدون در نظـر گـرفتن فضـای لازم جهـت بخش های پاراکلینیک بوده و پیش بینی های لازم برای کلیه اقدامات ایمنی، از جمله اطفای حریق، شده باشـد.

در صـورتی که درمانگاه در طبقات همکف، اول یا زیرزمین ساختمان نباشد، تعبیه آسانسور جهت انتقال بیماران ضروری است.» بر اساس ماده 14 آیین نامه «تأسیس درمانگاه های شبانه روزی»، «درمانگاه ها باید حداقل یک دستگاه آمبولانس برای تمام ساعات در اختیار داشته باشـند و در صورت در اختیار نداشتن آمبولانس، باید با مراکز آمبولانس خصوصی، برای تأمین نیاز بیماران، قرارداد همکـاری منعقد نمایند.» طبق ماده 16، «درمانگاه ها باید دارای دفتری باشند که نام و مشخصات بیماران مراجعه کننده درآن ثبت شده و برای هر یک از بیماران، پرونده پزشکی شامل خلاصه ای از شرح حال بیمار، نوع معالجـات و تـاریخ مراجعـه، تشـکیل دهند و حداقل به مدت 5 سال در بایگانی نگهداری شود.» از بین بردن پرونده ها، پس از گذشت دوره 5 ساله، باید با اجازه و موافقت دانشگاه علوم پزشکی محل باشد.

همچنین، مسئولیت نظارت بر نحوه ارائه خدمات توسط پزشکان و پیراپزشکان به بیماران، برعهده مسئول فنی درمانگاه است. طبق تبصره 2 ماده 11 آیین نامه، حداقل تخت های لازم جهت تزریقات، پانسمان و سرم درمانی و تحت نظر بودن، 6 عـدد، بـا تفکیـک فضـای لازم برای خانم ها و آقایان می باشد.خراسان.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here