آمار بیکاری زنان فارغ التحصیل

0
آمار بیکاری زنان فارغ التحصیل
آمار بیکاری زنان فارغ التحصیل

پاراف آمار بیکاری زنان فارغ التحصیل : گزارشی از وضعیت اشتغال زنان دانش آموخته نشان می‌دهد که با وجود ۷ برابر شدن تعداد زنان شاغل اما بیشترین نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده در برخی از رشته‌های علوم انسانی مانند علوم اجتماعی و حقوق است.

در بحث بیکاری دانش آموختگان زن، باید توجه داشت که در گذشته زنان را به دو صورت شاغل یا خانه دار داشتیم. در آن زمان اگر خانمی به دلایلی شغل مناسب خود را پیدا نمی‌کرد، خود را به عنوان یک جویای کار معرفی نمی‌کرد، بلکه معتقد بود که خانه دار است.

جزئیات یافته‌های محققان نشان می‌دهد تعداد پرشمار دانش آموختگان چالش ایجاد فرصت‌های اقتصادی را پیش‌روی برنامه‌ریزان اقتصاد و توسعه قرار داده که نیمی از این متقاضیان را زنان دانش آموخته تشکیل می‌دهند. بدون شک ایجاد فضای آموزش عالی مناسب و فراهم آوردن امکان حضور زنان در آموزش عالی تقاضایی را تحت عنوان اشتغال به وجود می‌آورد. این در حالی است که نظام آموزش عالی از یکسو با تقاضای فراوان از سوی زنان مواجه بوده و از سوی دیگر ایجاد فرصت شغلی متناسب با تخصص و رشته تحصیلی برای دانش آموختگان آموزش عالی به عنوان یکی از چالش‌های نظام اقتصادی مطرح است.بیکاری دانش آموختگان زن را نیز می‌توان روی دیگر تقاضای اشتغال و به تبع آن ناکامی در این تقاضا دانست.

تقاضای حضور در آموزش عالی ما را به سمت تقاضای حضور در فضای اجتماعی به عنوان اشتغال سوق می‌دهد اما در صورتی که جامعه نتواند شغل متناسب با تخصص و تحصیلات فرد را تعریف کند بیکاری مطرح می‌شود.

در بحث بیکاری دانش آموختگان زن، باید توجه داشت که در گذشته زنان را به دو صورت شاغل یا خانه دار داشتیم. در آن زمان اگر خانمی به دلایلی شغل مناسب خود را پیدا نمی‌کرد، خود را به عنوان یک جویای کار معرفی نمی‌کرد، بلکه معتقد بود که خانه دار است.

اما بعد از حضور زنان در آموزش عالی گروه دیگری به نام «بیکار در جست‌و‌جوی کار» به دو گروه زنان شاغل و زنان خانه دار اضافه شد؛ این در حالی است که در گذشته ۱۰ درصد از زنان فعال بودند، اما در حال حاضر ۲۰ درصد زنان فعال هستند. در واقع، آن ۱۰ درصد بیکار جویای کار نیز به ۱۰ درصد زنان شاغل اضافه شده‌اند و علت اصلی این امر نیز افزایش تحصیلات عالی است.

سهم زنان هم از لحاظ کل دانش آموختگان بیکار و هم از لحاظ نرخ بیکاری دانش آموختگان بیشتر از مردان است. اما در بحث بیکاری زنان لازم است به سطوح تحصیلی آنان نیز توجه کنیم این امر می‌تواند تصویر روشنی از وضعیت بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی را فراهم سازد.ایران.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here