سوالات رایج در مورد بیمه بیکاری

125

پاراف  سوالات رایج در مورد بیمه بیکاری به نقل از تامین اجتماعی البرز  : به تازگی بیکار شده ام ، چه کار باید بکنم؟

ج) بیمه شده ای که کار خود را به صورت غیرارادی از دست می دهد، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، باید حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ بیکاری موضوع را به واحدهای کار و امور اجتماعی اطلاع دهد و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی خود یا کار مشابه آن اعلام کند.

مقرری بیمه بیکاری بیمه شدگان واجد شرایط، از روز اول شروع بیکاری آنان محاسبه و پرداخت می شود. توجه: بیکاری غیرارادی خود را در اسرع وقت گزارش کنید.

برای دریافت مقرری بیمه بیکاری چه شرایطی باید داشت؟

ج) بیمه شدگان بیکار، در صورت احراز شرایط زیر، استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارند: – مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشند – تبعه کشورهای خارجی نباشند – مستمری بگیر بازنشسته و یا از کارافتاده کلی نباشند. چند نکته مهم : – بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند: سیل، جنگ، زلزله و آتش سوزی بیکار می شوند، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، نیاز به داشتن حداقل سابقه ۶ ماه پرداخت حق بیمه ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادث بیکار شوند، می توانند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند. بیمه شدگان باید در دوره های کارآموزی و سوادآموزی که از سوی ادارات کار و اموراجتماعی و نهضت سوادآموزی برگزار می شود، شرکت کنند و هر دو ماه یک بار، گواهی لازم در این زمینه را به شعب تأمین اجتماعی ارائه کنند.

پرداخت مقرری بیمه بیکاری تا چه مدت ادامه پیدا می کند؟

ج)مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری بیمه شدگان واجد شرایط، براساس سابقه پرداخت حق بیمه آنان تعیین وپرداخت آن در صورت عدم اشتغال مجدد ، عدم برقراری مستمری بازنشستگی واز کار افتادگی ، عدم امتناع از پذیرش شغل پیشنهادی و هم چنین شرکت در کلاس های آموزش فنی وحرفه ای در این دوره ادامه خواهد یافت. در هر حال مدت آن از ۳۶ ماه برای بیمه شدگان مجرد و ۵۰ ماه برای بیمه شدگان متأهل و متکفل بیشتر نیست.

میزان مقرری بیمه بیکاری چگونه محاسبه می شود؟

ج)میزان مقرری روزانه بیمه بیکاری، ۵۵ درصد متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده است. به مقرری افراد متأهل و متکفل، به ازای هر یک از افراد تحت تکفل (حداکثر تا ۴ نفر)، ۱۰ درصد حداقل دستمزد افزوده می شود. اما در هر حال میزان مقرری بیمه بیکاری نباید از حداقل دستمزد تعیین شده برای هر سال کمتر و از ۸۰ درصد متوسط مزد یا حقوق بیمه شده بیشتر باشد. متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده که مبنای تعیین مقرری بیمه بیکاری است از طریق تقسیم جمع کل دریافتی مبنای کسر حق بیمه در ۹۰ روز قبل از شروع بیکاری ، بر روزهای کار بیمه شده در این مدت، محاسبه می شود.

آیا به بیمه شده بیکار ، کلیه حقوق مربوط به کارکنان از جمله عیدی وبن ماهیانه تعلق می گیرد؟

ج)خیر ، از آنجا که عیدی و بن ماهیانه صرفا در ازای اشتغال به بیمه شدگان شاغل قابل پرداخت می باشد واز طرفی پرداخت آن در قانون بیمه بیکاری پیش بینی نگردیده است،بیمه بیکار صرفا محقق به دریافت مقرری بیمه بیکاری بوده و پرداخت عیدی وبن ماهیانه به آنان به علت عدم انطباق با موازین قانونی میسر نمی باشد.

مقرری بیمه بیکاری د رچه صورت قطع می شود؟

ج)- بیمه شده مجددا به کار اشتغال یابد. – بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی یا سواد آموزی خودداری کند. – بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند. – بیمه شده بیکار، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی شود. – بیمه شده با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار اولیه برگردد. – مدت زمان استحقاقی بیمه شده برای دریافت مقرری بیکاری خاتمه یابد. – بیکار شدگانی که وفق مقررات قانون کار و حسب آراء صادره از مراجع حل اختلاف مقرر در این قانون به دلیل قصور در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه توسط کارفرما اخراج گردیده اند مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهند بود.
چند نکته مهم: – در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شده ای، مشخص شود که بیکاری بیمه شده، ناشی از اراده شخص وی بوده است، بیمه شده باید وجوه دریافتی به عنوان مقرری بیمه بیکاری را به سازمان تأمین اجتماعی بازپرداخت کند. همچنین بیمه شدگانی که با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار قبلی خود باز می گردند نیز باید مبالغ دریافتی را به تأمین اجتماعی برگردانند. – چنانچه بیمه شده بیکار، اشتغال مجدد خود را اعلام نکند و به رغم اشتغال همچنان به دریافت مقرری بیمه بیکاری ادامه دهد، باید مقرری دریافتی از زمان اشتغال را به تأمین اجتماعی برگرداند.

آیا در مدت دریافت مقرری بیکاری، وقفه ای در سوابق بیمه ای فرد ایجاد می شود؟

ج)خیر،از نظر شرایط بازنشستگی ، فوت و از کار افتادگی مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزسوابق بیمه ای فرد بیمه شده محسوب می گردد.

مقرری بیمه بیکاری ،از چه زمانی قابل پرداخت است؟

ج)مقرری بیمه بیکاری افراد واجد شرایط ازروزاول بیکاری بیمه شده قابل پرداخت است (با حفظ سایر شرایط قانونی(.

آیا در یافت مقرری بیمه بیکاری ،منجر به قطع مستمری از کار افتادگی جزیی خواهد شد؟

ج)خیر، دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع دریافت مستمری ازکارافتادگی جزئی نمی شود.

من وهمسرم ، هر دو بیکار شده ایم آیا مقرری بیمه بیکاری به هر دویمان تعلق می گیرد؟

ج)بله ، درصورت بیکاری زن وشوهربیمه شده ، هردوازمقرری بیمه بیکاری برخوردارمی شوند.

آیا مقرری بیمه بیکاری شامل حال کارگران فصلی هم می شود ؟

ج)کارگران فصلی که صرفا دراثنای فصل کاراخراج میگردند، مشمول دریافت این مقرری میباشند.

کارگر قرار دادی هستم که در پایان دوره قرار داد بیکار شده ام ،آیا به من هم بیمه بیکاری تعلق می گیرد؟

ج)افرادشاغل درکارهائی که ماهیت آن جنبه دائمی دارد، درصورتی که درپایان قراردادبیکارشوندودرآخرین کارگاه محل اشتغال حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند ، موردحمایت قرارمی گیرند.

کارگر قرار دادی هستم که در پایان دوره قرار داد بیکار شده ام ،آیا به من هم بیمه بیکاری تعلق می گیرد؟

ج)افرادشاغل درکارهائی که ماهیت آن جنبه دائمی دارد، درصورتی که درپایان قراردادبیکارشوندودرآخرین کارگاه محل اشتغال حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند ، موردحمایت قرارمی گیرند.

آیا در صورت دریافت مقرری بیمه بیکاری ، دفترچه درمانی من وخانواده ام باطل می شود ؟

ج)خیر ، مادام که از مقرری مربوطه برخوردار هستید ، حق استفاده از مزایای دفترچه درمانی را نیز خواهید داشت.

آیا ۳% بیمه بیکاری به اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکتها نیز تعلق می گیرد؟

ج)خیر، اعضاء هیات مدیره شرکت ها یا مدیرعامل که عضو هیات مدیره نیز می باشد، مشمول ۳ درصد بیمه بیکاری نیستند.

چه کسانی مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند؟

ج)کلیه مشمولین تامین اجتماعی که تابع قانون کار باشند مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند ، بیکارازنظرقانون تامین اجتماعی بیمه شده ای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد. براساس این قانون، چنانچه بیمه شده ای به علت تغییرات ساختاراقتصادی کارگاه مربوطه و به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تائید شورایعالی کار ، بیکارموقت شناخته شود وهمچنین بیمه شدگانی که به علت حوادث غیرمترقبه مانند سیل ، زلزله ، جنگ ، آتش سوزی بیکار شوند، می توانند از مقررات این قانون استفاده نمایند . بنابراین، کارگری که به میل واراده خود،کارخودراترک می کند ، نمی تواندازاین حمایت ها برخوردارشود .تشخیص ارادی بودن یا غیرارادی بودن بیکاری بیمه شده ، برعهده کمیته ای متشکل از نمایندگان این سازمان واداره کارواموراجتماعی محل اشتغال بیمه شده است.
چند نکته مهم : – براساس قانون تامین اجتماعی ، بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختاراقتصادی کارگاه مربوطه و به تشخیص وزارتخانه ذیربط وتائید شورای عالی کاربیکارموقت شناخته می شوند ، می توانند درخصوص برقراری بیمه بیکاری اقدام نمایند. – کارگران فصلی در صورتی که صرفا در اثنای فصل کار اخراج گردیده و بیکاری آنها بلا اراده تشخیص داده شود مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود. – بیکاران دارای قرارداد کار با مدت معین در صورتی که براساس رأی مراجع حل اختلاف در اثنای مدت قرارداد اخراج گردیده باشند مشمول استفاده از بیمه بیکاری خواهند بود.

125 دیدگاه ها

 1. باسلام آیا به کارمندان قراردادمعین که از شرکتی به قراردادمعین تبدیل وضعییت شده اند بیمه بیکاری تعلق می گیرد.اداره ما ۳% بیمه بیکاری را بحساب دولت نمی ریزد ومی گوید بخشنامه دولتی است که به شما بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد آیا این کار درست است.در صورت صحت آیا می توانیم ۳% را خودمان بحساب سازمان بریزیم .با تشکر

 2. با سلام . من ار تاریخ 92/08/01 الی 94/02/31 در شرکتی مشغول به کار بوده ام ولی حق بیمه ی من در تاریخ 94/01/31واریز نکردن ایا بیمه ی بیکاری به من تعلق میگیرد یا خیر خواهشمند است راهنمایی کنید با تشکر

  • با سلام. ابتدا در پی وصول بیمه و اضافه نمودن سوابق خود از طریق اداره کار باشید و سپس اقدام به درخواست دریافت حق بیمه بیکاری نمایید.باتشکر

 3. سلام من رفتم برای بیمه بیکاری اقدام کنم گفتن بهت تعلق نمیگیره چون میبایست یکسال مستمر در آخرین محل کارت سابقه داشته باشی من در کل 16 ماه سابقه دارم که آخرین محل کارم 8 ماه اشتغال داشتم مگه حداقل سابقه برای دریافت بیمه بیکاری 6 ماه نیست؟باتشکرممنون میشم زودپاسخ بدین

 4. سلام 8 سال سابقه بیمه دارم ولی در آخرین جایی کهمشغول بکار شدم 3 ماه بیمه رد شده و عدم نیاز اعلام کرده اند میتوانم از بیمه استفاده کنم با تشکر

 5. بنده 9 ماه سابقه بیمه در یک دفتر مجله دارم و در حال حاضر مجله تعطیل شده و قصد ادامه فعالیت ندارد . آیا میتوانم برای بیمه بیکاری اقدام کنم

 6. با سلام بنده در شرکتی مشغول فعالیت بودم که یکسال قرارداد و یازده ماه سابقه بیمه دارم آیا باید 12ماه بیمه کامل باشه تا بتونم از بیمه بیکاری استفاده کنم.ممنونم میشم راهنمایی کنید.

 7. با تشکر از جواب قبلیتون.سوال من این بود با توجه به اینکه شرکتها همیشه یک ماه بیمه رو دیرتر می ریزن .آیا اون یه ماه دیرکرد برای بیمه بیکاری مشکلی ایجاد نمی کنه.؟ و بعدش چجوریه کسی با شش ماه بیمه میتونه بیکاری بگیره اما من باید 12ماه کامل بشه؟ممنون از صبر و حوصله تون

 8. سلام. من 8 ماه بیمه دارم.دادخواست دادم و هیات تشخیص حکم داد که قطع کار از طرف کارفرما بوده و باید مبلغ مورد نظر رو بهم بده ولی راجع به بیمه بیکاری نظری نداده.به واحد بیمه بیکاری مراجعه کردم میگن که چون زیر یک سال بیمه دارم به من تعلق نمیگیره. من هر جا خوندم نوشته حداقل 6 ماه قبوله ولی حرف اینا واسم تعجب آوره.حالا میخواستم ببینم آیا راسته که به من تعلق نمیگیره یا باید از روش خاصی استفاده کنم.ممنون میشم اگه بطور کامل پاسخ بدید.

  • شرایط لازم برای دریافت مقرری بیمه بیکاری:

   * مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشند. * تبعه کشورهای خارجی نباشند. * مستمری بگیر بازنشسته و یا از کارافتاده کلی نباشند. * دارای حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه باشند
   بیمه بیکاری
   بیمه بیکاری به چه اشخاصی تعلق می گیرد؟

 9. سلام یک سوال من از تاریخ ۹۴/۷/۱۲ بیکار و برای بیمه بیکاری اقدام کردم و متاهل هستم در تاریخ ۹/۱۵ مبلغ ۱۱۶۰۰۰۰ تومن به حساب من واریز شد من حالا نمیدونم که میزان حقوق من چقدر است ؟؟؟ در ضمن من حداقل حق بیمه بیمه را واریز میکردم مبلع ۸۳۰ تومن اگر میشه منو راهنمایی کنید

 10. با سلام . من در پروژه های عمرانی مشغول هستم .پروژه ما بعد از سه سال تمام شد و حالا به پروژه دیگه منتقل شدم که به دلیل مشکلات مالی داره تعطیل میشه و ما هم داریم بکار میشیم . شعبه ای که قبلا در آن بیمه من رد میشد تغییر کرد و در شعبه جدید بیمه من رد شده . همچنین به دلیل بعضی مشکلات دو ماه اخیر بیمه من در شهر دیگه رد شد . آیا برا دریافت بیمه بیکاری به مشکل میخورم؟ برای اقدام به هر شعبه ای میتونم مراجعه کنم؟

 11. یعنی با توجه به اینکه دو ماه آخر ، بیمه من در شهر دیگه قراره رد بشه ( به دلیل مشکل عدم تمدید قرارداد توسط کارفرمای پروژه) به مشکل نمیخورم؟البته شرکتم تغییر نکرده

 12. ممنون از سایت خوبتو ن. برای دریافت بیمه بیکاری نیازی به جمع آوری سوابق هست؟ یعنی نیازی هست که در شهرهای مختلفی که بیمه من رد شده مراجعه و تاییدیه بیمه بگیرم؟

  • با سلام. بله ابتدا سوابق رو جمع آوری کنید در شعبه فعلی سپس اقدام کنید. در همین شعبه فعلی درخواست دهید. نیازی به مراجعه به شعب دیگر نیست. فرم مخصوصی دارد برای این کار

 13. سلام در یک سایتی خوندم به کسانی که در پروژه های عمرانی کار میکنن بیمه بیکاری بهشون تعلق نمیگیره . من بخاطر مشکلات مالی پروژه و بدون میل و اراده دارم اخراج میشم آیا بیمه بیکاری به من تعلق میگیره؟ پروژه هنوز تموم نشده

 14. سلام

  من مجرد و دارای ۲۴ ماه سابقه بیمه هستم
  در یک شرکتی مشغول به کار بودم که به دلیل نظر کارفرما منحل شد
  اسم شرکت من x است و بیمه ی من به اسم شرکت y رد میشد( به دلیل اینکه این شرکت یک هلدینگ است و چند کارفرما باهم مشغول بکار هستند و سهامدار هستند، حالا شرکت x منحل شده ولی شرکت y همچنان پابرجاست)
  وقتی از کارفرما درخواست این رو کردم که به من یک نامه ی معرفی کار در شرکت را بدهد، از دادن نامه برای گرفتن بیمه بیکاری خودداری کردند،حالامن باید چیکار کنم؟ باید شکایت کنم؟؟؟ و در ضمن شرکت x که منحل شد ثبت نشده است ولی شرکت y که بیمه رد میشد ثبت شده است.

 15. سلام پدرم ده سال پیش از شرکتی ک دران مشغول بود امد بیرون و حدود ۱۵ سال بیمه دارد بیمه بیکاری تعلق میگیرد الان بهش

 16. سلام ببخسید جواب سوالمو ندادید.
  پدری دارم ک ده سال پیش از جای ک کار میکرد در امد بیرون و حدود ۱۵ سال سابقه بیمه دارد و متولد ۱۳۴۲ هستش بیمه بیکاری تعلق میگیره الان بهش.

 17. بایستی باشد .ولی تامین اجتماعی هم اکنون درصورت اصطلاحا نوسان پرداخت حداقل را ملاک میگیرد.میخواستم اولا بدانم اینکارقانونی است وبرچه مبنایی است؟
  ثانیاچه راهکاری برای رفع این مانع وجوددارد؟
  ثالثا نزدیک به ایام بازنشستگی نیز هستم واگرموردفوق رابپذیرم شدیدا متضرر خواهم شد لذا
  آگاهی کامل ازچندوچون این مسایل برایم سرنوشت سازاست لذاخوهشمند است درصورت امکان سریع ودقیق راهنماییم فرمایید. باتشکرواحترام فراوان

 18. باسلام… از اردیبهشت ماه مشغول کار شدم و به دلیل شرایط بد شرکت یک ماه (برج مهر) سابقه رد نکردن.و تا آخر سال94 قرارداد دارم ….آیامیتونم از بیمه بیکاری استفاده کنم ؟ چند ماه بیمه تعلق میگیره در ضمن متاُهل هستم ….
  از اداره کار شهرستانمون پرسیدم میگن حداقل یک سال باید داشته باشی ، لطفا راهنمایی کنید چرا تو سایت زده6 ماه و اداره کار میگه یک سال

 19. باسلام . من دوسال سابقه بیمه دارم . از تاریخ اول دی ماه 92 تا پایان دی 94. که فقط خرداد 94 بیمه توسط پیمانکار واریز نشده. از اول بهمن ماه شرکت بامن قطع همکاری کرده . میخواستم بپرسم آیا بیمه بیکاری به من تعلق میگیرد؟

 20. با سلام
  اداره کار برای پی گیری بیمه بیکاری از من تسویه حساب با شرکت را خواسته. درصورتی که من پنح ماه حقوق معوقه دارم که درحال حاضر برای گرفتن آن شکایت کرده ام. تا انجام کار های شکایت و تسویه حساب با شرکت ایا زمان اقدام برای گرفتن بیمه بیکاری از دست نمیرود؟

 21. سلام متوجه منظورتون نشدم که فرمودید تداخلی ندارد؟یعنی تاوقتی صدور حکم انجام شود مهلت اقدام برای بیمه بیکاری تمام نمیشه؟اول بهمن اخراج شده ام ونوزدهم جلسه رسیدگی به شکایت میباشد؟

  • با سلام. منظور این است که مرور زمان حق شما را از بین نمی برد. به این معنی که مثلا اگر شما سوابقی در مکانها مختلف دارید و جمع این سوابق شما را مشمول خدمتی می کند. می توانید ابتدا سوابق را جمع آوری کرده و سپس درخواست خدمت دهید.

 22. من توسط پیمانکاربرای آب فاضلاب روستایی کارمیکردم.آیا دولتی محسوب میشود؟پیمانکارم یک کلینیک پزشکی شخصی بوده.

 23. سلام اول بهمن ماه اخراج شده ام وپیگیر بیمه بیکاری هم هستم.احتمالا تاپایان همین ماه درست میشه.خاستم بپرسم سرهمین ماه حقوق دریافت میکنم؟یااگه به پایان اسفند موکول بشه،آیا هر دو ماه یکجا پرداخت میشه؟ممنون

 24. سلام شما رو بخدا منو از این شرایط بیمه بیکاری اآگاه کنید.مگه 6ماه بیمه کافی نیست ؟من25ماه سابقه بیمه بصورت متوالی دارم که توسط3پیمانکار واریز شده.آخرین پیمانکار 7ماه واریز کرده.

 25. پس چرا میگن باید حداقل 12ماه سابقه در آخرین کارگاه داشته باشی ؟ آیا منظور12ماه پشت سرهم است؟من16ماه از25ماه بیمه رو از همین آخرین کارگاه دارم اما طی دو دوره9ماهه و7ماهه

 26. سلام 7ماه در غالب پیمانکار برای اداره آب فاضلاب کنتور خوانی کرده ام.ودر پایان قرارداد اخراج شده ام.آیا با7ماه بیمه مشمول بیمه بیکاری میشم؟

 27. این جانب ۱۲۰ما ه و۲۱روزسابقه بیمه دارم پنج سا ل پیش ‌۱۸ماه بیمه بیکاری گرفته ام الان بیمه بیکاری به تعلق مگیرد

 28. جواب سوال من چی شد من ۱۲۰ ماه ۲۰ روز سابقه دارم ۱۸ ماه پنج سال پیش بیمه بیکاری استفاده کردم ایا به من بیکارئ تعلق مگیرد

 29. لام ۲۵ماه درغالب پیمانکار برای اداره اب وفاضلاب بیمه دارم.که فقط در ماه هفدهم بیمه واریز نکردن.یعنی ۱۶ماه متوالی بیمه دارم بعد ماه هفدهم بیمه ندارم وبلافاصله ۷ماه دیگه بیمه برام واریز شده.ولی تامین اجتماعی میگه فقط اون۷ماه ملاکه وچون حداقل یکسال لازمه،به شما بیمه بیکاری تعلق نمیگیره.مگه ۶ماه ملاک نیست؟؟تورو خداکمکم کنید به حقم برسم.بگین باید چکارکنم؟ممنونم

 30. باسلام و خسته نباشید.خانمی هستم که از زمان شروع به کار متاهل بوده ام و تاریخ واریز بیمه برای بنده از تاریخ ۶.۱۱.۹۱ الی ۲۹.۱۲.۹۴ در یک محل بوده است.و متاسفانه به علت تعدیل نیرو و از انجایی که ما بدون واسطه و داشتن پارتی در انجا مشغول بودیم ماهم جزو تعدیل شده ها قرار گرفتیم که البته پایان قرارداد هم بود.حالا در ابن وسط من دو ماهی رو از تاریخ ۶.۱.۹۳ الی ۳۱.۲.۹۳ به دلیل مسایلی مرخصیه بدون حقوق گرفته بودم که متاسفانه شرکت این مدت رو برای من بیمه رد نکرده بوده.الان میخواستم بدونم با توجه به اینکه الان دیگه متاهل هم نیستم الان حداکثر میزان بیمه ای که به من تعلق میگیره چقدره ، ایا اون دوماه مشکلی در سابقه ام ایجاد میکنه یا نه و اینکه الان با حق افراد مجرد حقوق دریافت میکنم؟؟؟پیشاپیش از جوابتون ممنون

 31. با سلام خدمت شما
  هر جایی ک مراجعه میکنم برای پیگیری بیمه بیکاری یکسال سابقه را اعلام میکنن حال در صورتی ک قوانین بیمه ایی ۶ ماه را اعلام کرده اند؟
  چطور میتوان این را پیگیری کرد و بیمه بیکاری را فعال کرد؟

 32. با سلام بنده در اتحایده لوازم خانگی بودم و قرار داد بنده به پایان رسید و قرار داد جدید بسته نشد و من محل زندگی خود را تغییر داده ام و سابقه ۴ سال بیمه دارم ایا می توانم از شهر جدید اقدام کنم یا باید به همان شهری که بیمه قبلا برای من رد میشده است مراجعه کنم برای اقدام بیمه بیکاری

  ممنونم

 33. با سلام .میخواستم بپرسم کسی که میخواد برای بیمه بیکاری اقدام کنه باید چند ماه بیمه شده باشه ک بتونه بیمه بیکاری بگیره ؟

 34. باسلام-بنده درحدودبیست ودوماه دریک شرکت ساختمانی کارمی کردم وبیمه بودم-حالا به میل خودم ازآنجابیرون آمدم-می خواستم ازشمابپرسم که آیابنده می توانم بااین شرایط درخواست بیمه بیکاری کنم؟لطفاراهنمایی بفرمایید-باتشکر.

 35. سلام خسته نباشید
  من ٧ماه توی یک شرکت بیمه بودم بعد اخراج شدم و دوماه بیمه نبودمو بیکار بودم ومجددا دوباره توی همون شرکت مشغول به کار شدم و الان ٣ماهه بیمم ولی دوباره اخراج شدم الان میتونم از بیمه بیکاری استفاده کنم ممنون

 36. با سلام من کارمند پیمانی اموزش و پرورش مستخدم مدرسه هستم با بهانه سر پیچی از دستور مدیر اخراج شدم ایا به من بیمه بیکاری تعلق میگیرد

 37. سلام.
  اینجانب به مدت ۶ سال در یک شرکت خصوصی مشغول بوده و حق بیمه هم کاملا پرداخت نموده. از آن شرکت خارج شدم و تا اشتغال در محل کار بعدی که آن هم خصوصی است، ۱۰ ماه فاصله افتاده است. اکنون در شرکت فعلی ۵ ماه است که بیمه ام و در کل ۷۵ ماه سابقه پرداخت حق بیمه دارم.
  آیا مشمول دریافت بیمه بیکاری میباشم؟

 38. سلام.من دوسوال دارم.
  ۱.اگر کسی ۹۰ ماه سابقه پرداخت بیمه داشته باشه وبدلیل تعدیل نیرو ازشرکت خصوصی اخراج بشه بعد جای دیگه ای بره سر کار ومجددا پس ازدو ماه بعلت تعدیل نیرو کارش روازدست بده آیا مشمول دریافت بیمه بیکاری میشه یانه؟
  ۲.من دریک شرکت خصوصی پیمانکارهستم.ازطرفی خودم هم بایک پیمانکاردیگه توی همین شرکت قرارداد کاری دارم وبیمه ام توسط او بمدت ۷۵ ماه ردشده.آیا اگر روزی قراردادپیمانکاریم تموم بشه وهمزمان اون پیمانکار هم من رو اخراج کنه آیا مشمول دریافت بیمه بیکاری میشوم؟
  ممنون

 39. یک کارگر پیمانکاری دارای ۲۰ ماه سابقه بیمه است که بدلیل تعدیل نیرو ازکاراخراج میشود وبلافاصله درهمان کارخانه باپیمانکاردیگری قرارداد میبندد.امامجددا پس ازچهارماه بدلیل تعدیل نیرو اخراج میشود.آیابااین فرض میتواندازبیمه بیکاری استفاده کند؟
  ممنون

 40. باسلام
  بنده یک پیمانکار هستم که بتازگی دریک شرکت مشغول به کار شده ام وبا کارگران پیمانکارقبلی که قراردادش باشرکت تمام شده بود مجددا قرارداد بسته ام.که همگی بیش از یکسال سابقه بیمه تامین اجتماعی دارند.اگر پس ازدوماه بدلیل تعدیل نیرو ناچاربه اخراج تعدادی از همین کارگران شوم آیا این کارگران مشمول دریافت بیمه بیکاری میشوند؟

 41. با سلام
  سه سوال
  ۱- ۱۴ نفر در کارگاهی مشغول به کار بودیم. ماه پیش به ۷ نفر نامه عدم نیاز دادند و اونها رفتن دنبال بیمه بیکاری. الان کارگاه به کلی جمع شده و ما ۷ نفری که موندیم کسی نیست نامه عدم نیاز به ما بده. باید چکار کنیم؟
  ۲- یکی از همکاران که با احتساب امسال ۷۵ روز مرخصی طلبکار بود ماه قبل با میل خودش رفت. البته به اندازه ۶۰ روز برگه مرخصی نوشت (چون معلوم بود کارگاه تا یک ماه بعد جمع میشه) که مدیرعامل با مرخصیش موافقت نکرد و تهدید به اخراجش کرد. الان تکلیف اون همکارمون چی میشه؟ میتونه برای بیمه بیکاری اقدام کنه؟
  ۳- نامه عدم نیاز و اخراج تفاوت داره؟

 42. با سلام من ۲ سال پیش به مدت اسال از بیمه بیکای استفاده کردم و دوباره مشغول به کار شدم در کارگاه جدید هم ۱ سال سابقه کار دارم و احتمال تعدیل شدنم وجود دارد باز هم می توانم برای بیمه بیکاری اقدام کنم ؟

 43. سلام
  یعنی دو بار میشه از بیمه بیکاری استفاده کرد ؟
  اگه قانون خاصی در این مورد وجود دارد میشه لطفا توضیح بدهید؟

 44. سلام من ۲۸ ماه سابقه بیمه داشتم اخراج شدم مجددا شغل دیگری پیدا کردم که ۷۰ روز بیمه رد شد و اخراج شدم اداره کار بیمه بیکاری اینجانب را قبول نمیکند و میگویند باید شش ماه مداوم از آخرین کارگاه باید بیمه رد شود در حالی که در قانون چنین ننوشته من جمعا ۳۰ ماه بیمه دارم آیا شامل من میشود؟

 45. در آخرین کارگاهی که ۷۰ روز بیمه رد کرده اند من دارای فقط یکماه قرارداد آزمایشی هستم و قرار داد دیگری ندارم آیا بیمه بیکاری تعلق میگیرد؟

 46. باسلام ببخشید میخواستم بدونم من ۵-۶ساله بیمه بودم الان ۲سالی هست اومدم بیرون و دیگه بیمه نیستم ایا من الان می تونم اقدام کنم به بیمه بیکاری ایا بهم تعلق می گیره و اینکه چه شرایطی رو باید طی کنم تا بتونم بگیر

 47. سلام
  میخواستم بپرسم آیارای نهایی برای دریافت بیمه بیکاری را اداره ی کارمی کند درصورت طرح دعوادر اداره ی کاروغیر ارادی بودن بیکاری ازدریافت بیمه بیکاری مطمئن باشیم یااداره تامین اجتماعی هم می تواندبیمه بیکاری رالغو نماید
  باتشکر

  • با سلام. در صورت تایید اداره کار و مشمول بودن در تامین اجتماعی، مقرری بیمه بیکاری بر اساس سوابق بیمه پردازی قابل پرداخت است.

 48. باسلام
  بنده ۹۷ماه سابقه بیمه دریک شرکت ازتاریخ ۱.۳.۸۵تا ۷.۷.۹۳داشته وازتاریخ۸.۷.۹۳تا ۳۱.۶.۹۵دریک شرکت دیگر داشته ام که دراین دوره ازتاریخ ۱۸.۲.۹۴تا تاریخ. ۱۸.۸.۹۴ نیز بیمه مرخصی زایمان داشته ام اما شرکت دوم از تاریخ ۳۱شهریور ۹۵ مرا ازکاربیکارکردند ولی بنده تاامروز دنبال کار بودم ومتاسفانه مشغول بکار نشدم وچون مرخضی زایمان داشتم نیز گفتند بیمه بیکاری تعلق نمیگیره لطفا راهنمایی بفرمایید بنده چگونه میتوانم ازبیمه بیکاری استفاده کنم ودرضمن الان درشهر دیگری زندگی میکنم
  بسیار ممنونم ازراهنماییتون

 49. باسلام مجدد
  درضمن بنده درشرکت اول که درسیرجان بوده ۹۷ماه ودرشرکت دوم که درشیراز بوده ۲۳ماه سابقه بیمه دارم که ازین ۲۳ماه ۶ماه رو مرخصی زایمان داشتم لطفا مرا رهنمایی کنید چگونه میتوانم درحالیکه اکنون درتهران هستم بیمه بیکاری بگیرم

 50. با سلام واحترام
  یک نیرو استخدام کرده ام ،که بعد از ۲۰ روز که برای بیمه ایشان اقدام کردم ،میگه نیاز به بیمه ندارم واز بیمه بیکاری استفاده میکنم ،آیا می تونم بااین کارگر قرار داد ببندم وبرای بنده مسئولیتی داره یاخیر .

 51. سلام
  من۱۳ ماه در یک شرکت تولیدی مشغول به کار بودم که به علت تعدیل نیرو در تاریخ ۱ بهمن ۹۴ از کار کنار گذاشته شدم و برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کردم که مشخص گردید که لیست بیمه کارگران شرکت اعم از مشغول و کنارگذاشته شده تا اخر ابان ۹۴ پرداخت شده است شرکت به دلیل مشکلات مالی نتوانسته بقیه بیمه را تاکنون پرداخت کند البته بیمه فروردین ۹۵ کارگران مشغول به کار جهت تمدید دفترچه درمانی پرداخت شده است ولی بقیه بیمه همچنان مغوق مانده است
  از مسوول تکمیل پرونده پرسیدم که چه میشود گفت اونقدر صبر کن تا بیمه ات پرداخت شود الان بعد از گذشت ۱ سال از تاریخ اخراج از شرکت قبلی من در یک موسسه دیگر مشغول به کار شده ام و بیمه ام هم پرداخت میشود آیا میتوانم پس از پرداخت لیست بیمه شرکت قبلی بیمه بیکاری یک سالی را که بیکار بوده ام را دریافت کنم با توجه به اینکه اکنون مشغول به کار هستم وهنوز هیچ حقوقی بابت بیمه بیکاری نگرفته ام؟؟؟؟
  باتشکر

 52. سلام .
  اول : در شرکتی به مدت ۳ ماه بدون قرارداد و با قرار شفاهی کار کردم و بعد از ان شرکت اعلام عدم نیاز کرد و من رو اخراج کرد . ضمنا کلاً ۱۵ سال سابقه بیمه پردازی دارم . آیا بیمه بیکاری به من تعلق میگیره ؟
  دوم : اینکه در قانون ذکر شده قبل از بیکاری باید حداقل شش ماه سابقه بیمه پردازی باشه به معنی ۶ ماه بیمه پردازی در محل آخرین کارگاهه یا در مجموع سنوات فرد در کارگاه های متعدد ؟

 53. با سلام.بنده از ۸۹/۵/۱ الی ۹۵/۶/۳۱ در شرکتی برام بیمه رد شده و در جلسه شورای حل اختلاف اداره کار نیز کارفرما پایان کار بنده رو همون ۹۵/۶/۳۱ اعلام کرده و شورای حل اختلاف هم پایان شهریور ۹۵ تشخیص دادن ولیکن متاسفانه به صورت سهوا یا عمدا شرکت مذکور ماه مهر (۹۵) رو هم برام با اینکه اونجا شاغل نبودم بیمه رد کرده و اتمام کار رو ابتدای ماه آبان۹۵ اعلام کرده و حالا تامین اجتماعی میگه چون این یکماه رو براتون بیمه رد کردن و پایان کار را آخر مهر ماه ۹۵ اعلام کردن بهتون بیمه بیکاری تعلق نمیگیره و من هرچی میگم که شورای حل اختلاف اداره کار پایان کار را پایان شهریور ۹۵ تشخیص داده و بنده هیچ تاثیری در اون یکماه بیمه اضافی ندارم که شرکت برای من بدون اینکه اونجا کار کرده باشم و حقوقی دریافت کرده باشم رد کرده؛ تامین اجتماعی قبول نمیکنه.چکار باید بکنم؟

 54. با سلام،من در جایی مشغول به کار هستم،از تاریخ ۲۰/۶/۹۴بیمه اینجانب رد شده،تاتاریخ ۲۹/۱۲/۹۴
  اما بعد از عید تا ۵ام بیمه امو رد نکردن قانون شرکت همین بوده ،بعد ۵ام هم بیمه رد شده تا برج ۷سال ۹۵
  آیا بیمه به من تعلق میگیره ک تو این مدت بیمه پیوسته نبوده و مشکلی برای اون ۴روز بیمه نبودن میوفته؟؟؟؟

 55. سلام.ایا اداره کار میتواند به این دلیل که شغل من جز مشاغلی است که به راحتی میشود کار پیدا کرد من را از بهره مندی از بیمه بیکاری منع کند؟من پرستار هستم.

 56. با سلام. برای گرفتن بیمه بیکاری دفترچه تامین اجتماعی میخوان و من چون از طریق همسرم دفترچه گرفتم و خودم برای گرفتن دفترچه اقدام نکردم.حالا باید چی کار کنم؟راهنماییم کنید.

 57. سلام،من جایی مشغول بکار هستم،پارسال ۹ روز مانده به اینکه بیمه ام یکسال کامل شوم دچار مشکلی شدم و نتوانستم کار کنم،برای این ۹ روز نه مرخصی داشتم و نه استعلاجی،بعد ۹ روز برگشتم و بیمه ام هر ماه رد شده حالا که ۷ ماه از آن روز میگذرد متوجه شدم که بین بیمه من ۹ روز فاصله افتاده و یکسال کامل نشده و مجددا بعد آن از همان شرکت بیمه شدم،من قبلا ۶ ماه بیمه از جای دیگه داشتم ولی پیوسته به این شرکت نبوده،آیا میتوانم تقاضای بیمه بیکاری دهم و اینکه با احتساب ۹ روز فاصله کمتر از یکسال چقدر بیمه بیکاری بهم تعلق میگیرد

 58. سلام
  من به مدت۶ سال درشرکت مشغل به فعالیت بودم وتاتیر ماه ۹۶ بیمه برایم رد شده است. وبرای کارجدید از شرکت بیرون امدم ویک ماه مرداد ترک کار رد شده ومجدد در اول شهریور ۹۶ برگشتم به سر کار ، حالا یک ماه بیمه برایم رد نشده. حالا باید چکار کنم تا یک ماه را بیمه رد شود؟
  حالا امکانش هست یک ماه بیمه کارگری رد کنم؟
  حالا سنواتم که فاصله افتاده چطوری محاسبه میگردد.؟

 59. با سلام.
  بنده در یک شرکت زیر نظر پبمانکار به مدت ۱۸ ماه یعنی تا پایان سال ۹۵ مشغول به کار بودم قرار شد که بعد از ۱۳ فروردین به شرکت برگردم اما شرکت بعلت مشکلاتی تعطیل بود در نتیجه بنده ۲۰ فروردین از پیمانکار بابت برگشت به کار شکایت کردم اما پیمانکار شرکت در اردیبهشت عوض شد و شرکت از من تقاضای برگشت به کار کرد با پیمانکار جدبد اما بیمه فروردین ماه پرداخت نشد و بعد از یک ماه در ۷ خرداد بعلت تعدیل نیرو از شرکت اخراج شدم و دوباره تقاضای بیمه بیکاری کردم . الان کارشناس بیمه اعتقاد دارد که شما بعلت نداشت یک ماه فرودین نمی تونید از بیمه بیکاری استفاده کنید . آیا ماده قانونی وجود داره که وضع منو در بر بگیره با توجه به اینکه شرکتی که در اون مشغول بودم یکی بوده و قسمت کاریم هم یکی بوده و فقط پیمانکار عوض شده.با تشکر

 60. سلام من۲سال تویه شرکتی مشغول کارم فروردین ماه ۱۱روز کارکرد داشتم و بیمه۱۱روز رد شده برام و اردیبهشت هم بعلت نبود کار بیمه رد نشده.الان بعد از ۳ماه کار و بیمه میتونم درخواست بیمه بیکاری بدم

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید