قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی

0

پاراف قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی :

متن قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی

ماده 1 – خانه سازمانی خانه ای است که از طرف وزارتخانه ها یا موسسات دولتی و یا وابسته به دولت در اختیار متصدیان مشاغل معینی در دوره تصدی آن شغل برای سکونت گذارده می شود.

ماده 2 – شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی و مبلغی که استفاده کننده باید بپردازد و همچنین ترتیب تخلیه آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت دارایی و وزارت آبادانی و مسکن تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 3 – در صورتی که استفاده کننده از خانه سازمانی ظرف مهلت مقررخانه را تخلیه نکند تا روز تخلیه و تحویل حقوق و مزایای او و در مورد مستخدم بازنشسته یک چهارم حقوق بازنشستگی او به نفع سازمان مربوط برداشت می شود.

ماده 4 – ادارات پرداخت کننده حقوق در مرکز و شهرستانها مکلفند مبلغی را که استفاده کننده از خانه سازمانی در ازا استفاده از آن باید بپردازد ماهیانه از حقوق و سایر دریافتیهای او کسر و بلافاصله به حساب مربوطه تحویل نمایند.

ماده 5 – خانه های سازمانی مشمول هیچیک از مقررات قانون مالک و مستاجر و همچنین انجام تشریفات ثبتی مربوط به مقررات اجاره و استجاره نخواهد بود.

ماده 6 – خانه های سازمانی نیروهای مسلح شاهنشاهی مشمول مقررات مربوط به خود خواهد بود.

قانون بالا مشتمل بر شش ماده که در تاریخ 1/3/1346 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه شنبه شانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت .

  مهندس عبدالله ریاضی

رییس مجلس شورای ملی

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید