ایثارگران در قانون مدیریت خدمات کشوری

0

پاراف ایثارگران در قانون مدیریت خدمات کشوری :مجموعه مواد و بندهای مرتبط با ایثارگران در قانون مدیریت خدمات کشوری:

فصل ششم – ورود به خدمت

ماده ۴۲ – شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرائی عبارتند از:
الف- داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.
ب- داشتن تابعیت ایران.
ج- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.
د- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.
ه- نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر.
و- دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش بینی شده است(.
ز- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.
ح- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ط- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبصره ۳-استخدام ایثارگران و خانواده های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود.

فصل دهم – حقوق و مزایا

ماده ۶۸ – علاوه بر پرداختهای موضوع ماده (۶۵) و تبصره های آن و ماده ( ۶۶ ) که حقوق ثابت تلقی می گردد فوق العاده هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت می باشد:
۲-فوق¬العاده ایثارگری متناسب بادرصد جانبازی وlدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (۱۵۰۰)امتیاز و به دارندگان نشان های دولتی تا ( ۷۵۰ ) امتیاز تعلق میگیرد.کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگ زده مشغول خدمت اداری بوده اند به ازای هر سال خدمت در زمان جنگ (۱۲۵)امتیاز در نظر گرفته میشود.

فصل سیزدهم – تأمین اجتماعی

ماده ۱۰۳  – دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط زیر می تواند کارمند خود را بازنشسته نماید:
الف) حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و سی وپنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال.
ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق.
تبصره ۱ – سابقه مذکور در بند(الف( و همچنین شرط سنی مزبور در بند (ب) برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر میباشد و شرط سنی برای زنان منظور نمیگردد.

شیوه نامه برگزاری امتحان عمومی وتخصصی

بخشنامه شماره۱۵۹۴۱/۲۰۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۹ مربوط به ماده ۲۰ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی وتخصصی
در این شیوه نامه برای رعایت اختصار، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت توسعه مدیریت؛ دستگاه ها و وزارتخانه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اجرائی و کمیته نظارت بر امتحان یا مسابقه استخدامی، کمیته نامیده می شود.
برگزاری امتحان یا مسابقه در ستاد دستگاه اجرائی با نظارت معاونت توسعه و در واحدهای استانی دستگاه های اجرائی توسط معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری ها انجام خواهد شد.

مراحل اجرائی امتحان یا مسابقه استخدامی:

۱- تکمیل برگ تعیین مشخصات شغل و تنظیم پیش نویس آگهی استخدامی و ارسال آن به معاونت توسعه مدیریت برای اخذ تاییدیه براساس نمونه ارائه شده.
۲- ارسال تصویر پیش نویس آگهی استخدامی تأیید شده به بنیاد شهید و امورایثارگران برای معرفی فرزندان شاهد واجد شرایط به دستگاه اجرائی.
۳- انتخاب فرزندان شاهد واجد شرایط در حد سهمیه تعیین شده و ارسال گزارش جذب آنها به بنیاد شهید و
امور ایثارگران.
۴- انتشار آگهی استخدام.

فصل چهاردهم

ماده ۱۱۶ – شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در این قانون شورای توسعه مدیریت نامیده میشود برای انجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل میگردد.
ب- وظایف و اختیارات.
۴- هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعاملات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرائی در اجراء مفاد این قانون.
۵- ایجاد رویه های واحدی اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون.پاراف.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید