آیین‌نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی

0
بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی
بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی

پاراف آیین‌نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی : آیین‌نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی ابلاغ شد.

آیین‌نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی

وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – وزارت جهاد کشاورزی-وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور – سازمان حفاظت محیط زیست – سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری – سازمان ملی استاندارد ایران – اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران – اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران

ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط مکلفند به واحدهای تولیدی مراجعه نمایند.
ب- کارگروه: کارگروه ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی، موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه.
پ- اتاق ها: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران.
ت- واحدهای تولیدی: واحدهایی که نسبت به تولید هرگونه کالا اقدام و دارای مجوز فعالیت از سوی مراجع ذی‌صلاح می‏باشند.
ث- سامانه: سامانه اطلاعاتی که اقلام اطلاعاتی واحدهای تولیدی و اقلام اطلاعاتی موردنیاز جهت هرگونه بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی را در خود نگهداری و پردازش کرده و از طریق درگاه الکترونیکی واحد و با رعایت سطح دسترسی طراحی و راه‏اندازی می‌شود.
ج- شماره واحد: اختصاص شماره‌ای انحصاری به هریک از واحدهای تولیدی و دستگاه‌های اجرایی که تمامی اطلاعات هویتی و آماری مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تولیدی و طبقه بندی آنها از آن استخراج می‌شود.

ماده ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و اتاق‌ها و با نظارت و تایید کارگروه، طی شش ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین‌نامه نسبت به طراحی و راه اندازی سامانه با قابلیت‌های ذیل اقدام نماید:
الف- امکان پردازش اطلاعات
ب- امکان دسترسی آسان و سریع دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تولیدی به سامانه
پ- امنیت اطلاعات و کنترل سطح دسترسی دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تولیدی
ت- اختصاص شماره واحد به واحدهای تولیدی و دستگاه‌های اجرایی
ث- امکان اخذ گزارش‌های مورد نیاز از واحدهای تولیدی و دستگاه‌های اجرایی
ج- ارتباط با سایر سامانه‌های مورد استفاده در دستگاه‌های اجرایی
چ- امکان اطلاع‌رسانی از طریق سامانه پیام کوتاه و یا سایر روش‌های الکترونیکی برای مراجعه‌کنندگان دستگاه‌های اجرایی
تبصره ۱- پس از استقرار سامانه، تمامی مراجعات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی، توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط از طریق سامانه ثبت خواهد شد.
تبصره ۲- طراحی و پیاده سازی سامانه مذکور در چارچوب ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک صورت می‌گیرد.
تبصره ۳- دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط که نماینده یا بازرس به واحدهای تولیدی اعزام می‌کنند، موظفند اطلاعات مربوط به بازدیدهای خود را جمع آوری و به‌روزرسانی نموده و صحت آن را تأیید و در سامانه ثبت کنند.
تبصره ۴- سامانه ارتباط پایگاه داده‌های فوق را فراهم کرده و دسترسی را برای دستگاه‌های دیگر مهیا می‌کند و مالکیت معنوی داده‌ها متعلق به همان دستگاه باقی خواهد ماند.
تبصره ۵- دستگاه‌های اجرایی موظفند مستندات قانونی و فهرست تمام مراجعات خود را پس از یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین‌نامه به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند و در صورت تایید کارگروه و ثبت آن توسط دستگاه اجرایی در سامانه، مجاز به مراجعه به واحدهای تولیدی می‌باشند.

ماده ۳- دستگاه‌های اجرایی موظفند جهت انجام وظایف قانونی خود از داده‌ها، اطلاعات و گزارش‌های بازدیدهای صورت گرفته یکدیگر که در سامانه ثبت شده است، استفاده کنند.
تبصره- در مواردی که اظهارات اخذ شده از واحدهای تولیدی با گزارشات ثبت شده مغایرت داشته باشد، مراجعه به واحدهای تولیدی بلامانع است.

ماده۴- نمایندگان دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه بازدید از واحدهای تولیدی شامل واحد تولیدی مورد بازدید، تاریخ و روز بازدید و موارد بازدید را در سامانه ثبت نمایند.
تبصره- مصادیق مراجعات بدون هماهنگی و سرزده باید به تایید کارگروه برسد.

ماده ۵- به منظور ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی، کارگروهی با ترکیب ذیل تشکیل می شود:
۱- معاون ذی‌ربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (رییس)
۲- معاون ذی‌ربط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۳- معاون ذی‌ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت
۴- معاون ذی‌ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۵- معاون ذی‌ربط وزارت جهاد کشاورزی
۶- معاون ذی‌ربط وزارت امور اقتصادی و دارایی
۷- معاون ذی‌ربط سازمان حفاظت محیط زیست
۸- معاون ذی‌ربط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
۹- رییس سازمان ملی استاندارد ایران
۱۰- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
۱۱- رییس اتاق تعاون ایران
۱۲- رییس اتاق اصناف ایران
۱۳- نماینده سایر دستگاه‌ها حسب موضوع با حق رأی و با دعوت کارگروه
تبصره- نحوه تشکیل دبیرخانه کارگروه و فعالیت آن به تصویب کارگروه می‌رسد.

ماده ۶- وظایف و اختیارات کارگروه به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱- بهبود و اصلاح فرآیندهای موازی و تکراری دستگاه‌های اجرایی برای کاهش مراجعه به واحدهای تولیدی و حذف موارد غیرضرور.
۲- نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تولیدی در اجرای مفاد این آیین‌نامه.
۳- صدور دستورالعمل‌های مورد نیاز و متناسب با فرآیندهای مشمول آیین‌نامه و بازنگری به صورت مستمر در چارچوب مفاد این آیین‌نامه.
۴- تعیین ضوابط سطح دسترسی دستگاه‌های اجرایی در سامانه.
۵- تعیین ضوابط استفاده، به‌کارگیری و سطح دسترسی سامانه برای بخش غیردولتی که وظایف بازدید و بازرسی دستگاه‌های اجرایی به آنها واگذار شده است.

ماده ۷ – اتاق‌ها موظفند هر شش ماه یک‌بار گزارش تحقق مفاد این آیین‌نامه، تحلیل‌ها، برنامه‌های بهبود و اصلاح را به کارگروه ارایه نمایند.

ماده ۸- واحدهای تولیدی وابسته به نیروهای مسلح از شمول این آیین‌نامه مستثنی می‌باشند.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید