رای هیات تخصصی دیوان عدالت اسقاط خودروهای فرسوده

0

پاراف رای هیات تخصصی دیوان عدالت اسقاط خودروهای فرسوده : موضوع: تقاضای ابطال بند 4 مصوبه شماره 727/ت 39329 ک مورخ 10/1/1387
بـسـمـه تـعـالـی
دادنامه :184 تاریخ صدور :11/5/94 93/اق/14
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شـاکــی : انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده
طرف شکایت : وزیران عضو کارگروه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :
اجمالاً اینکه شاکی بموجب دادخواست تقدیمی اظهار داشته است ، وزیران عضو کارگروه ، موضوع تصویب نامه شماره 29892 / ت 37213 هـ مورخ 30/2/1386 در جلسه مورخ 11/12/1386 ، مصوبه ای را بشماره 727 / ت 39329 ک مورخ 10/1/87 به تصویب رسانده اند که در بند 4 آن ، مراکز اسقاط خودرو را که در سال 1386 اقدام به اسقاط خودرو نموده اند از بابت هر دستگاه خودرو اسقاط شده موظف به پرداخت مبلغ 000/550 ریال به حساب مجری طرح نوسازی خودرو های فرسوده نموده اند که شاکی اعلام داشته است ، بند مذکور بر خلاف ماده 4 قانون مدنی که اعلام می دارد « اثرات قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد » می باشد .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
مشتکی عنه بموجب لایحه مثبوت به شماره 973 – 15/7/94 در پاسخ به شکایت مطروحه اظهار داشته است طبق ردیف « ب » ماده 62 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی دولت مکلف شده بود در طول برنامه چهارم تمهیداتی را اتخاذ کند که کلیه خودرو ها و موتور سیکلت های فرسوده کشور از رده خارج شوند لذا وزیران عضو کارگروه مربوطه در اجرای این ردیف و نیز در اجرای اصل 138 قانون اساسی ، اقدام به تصویب مصوبه موضوع شکایت نموده اند .
بموجب تبصره ماده 30 آئین نامه داخلی هیات دولت ، اختیار عطف به ماسبق نمودن مصوبات به هیات دولت داده شده است . لذا رد شکایت شاکی مورد تقاضاست .

تهیه کننده گزارش : نادر شفایی
موضوع در جلسه مورخ 23/4/94 هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف:
در خصوص شکایت انجمن صنفی کارفرمای مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده به طرفیت وزیران عضو کارگروه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به خواسته تقاضای ابطال بند 4 مصوبه شماره 727 /ت 39329 ک مورخ 10/1/87 برمبنای بند ( ب) ماده 62 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت مکلف است در طول برنامه کلیه خودروها و موتور سیکلت های فرسوده کشور را از رده خارج نمایند بنابراین ، مصوبه مورد شکایت دراجرای بند ب ماده 62 قانون یاد شده و اصل 138 قانون اساسی تصویب گردیده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به ردشکایت صادر و اعلام می کند ، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز

زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید