راه خلاصی از نظام اداری و استخدامی ناكارآمد دولتی

0
راه خلاصی از نظام اداری و استخدامی ناكارآمد دولتی
راه خلاصی از نظام اداری و استخدامی ناكارآمد دولتی

پاراف راه خلاصی از نظام اداری و استخدامی ناكارآمد دولتی : نظام اداري ما از دو مشكل اساسي كارمند و مدير رنج اساسي مي برد و تا در اين دو تغيير اساسي داده نشود، ساير اقدامات بي اثر و يا كم اثر خواهد بود.

در سيستم فعلي در همين حد كه كارمند به موقع بيايد و برود براي دولت كفايت مي كند و عملكرد كارمند در اين بين كمترين تاثير را در همه امور اداري و شغلي كارمند دارد.

در قسمتهايي از قوانين و مقررات هم اگر به مواردي اشاره شده است، آن را منوط به تشخيص رئيس و بالاترين مقام مجاز نموده است.

وقتي قرار نيست امور اداري و استخدامي كارمند بر اساس عملكرد او صورت گيرد، نارضايتي ها، بي قانوني ها، پارتي بازي ها و فساد در اطراف او شكل ميگيرد.

هر كارمند وقتي كه نتيجه مثبت و منفي تك تك رفتارش را در مسير كار و شغل خود مشاهده كند، يا خود را با اين سيستم تطبيق مي دهدد و يا اينكه از بدنه دولت جدا شده و كار و شغل خود را در بخش ديگري كه توانايي دارد جستجو مي كند. به همين دليل است كه اينهمه متقاضي براي ورود به دولت زياد است.

دولتي كه در پايان هر ماه حقوق و مزاياي همه كارمندانش را با هر عملكردي پرداخت مي كند و ميان كارمندان با عملكرد متفاوت نيز تفاوت چنداني قائل نمي شود، نمی تواند انتظار داشته باشد تا وظایف و ماموریت هایش به درستی پیش رود.

به همين دليل است كه دولت مثلا براي يك كارشناس در ستاد وزارت خانه فوق العاده اي را در نظر مي گيرد ولي براي همان كارشناس در ستاد استاني پرداخت آن را غير مجاز مي داند. اين يعني اينكه عملكرد ملاك عمل نيست.

وقتی هم که عملکرد ملاک عمل و تصمیم گیری در مورد کارمند نباشد، یعنی اینکه مدیریت نیروی انسانی برای دولت ارزش چندانی ندارد. و اینکه چه زمانی بالاخره دولت ها به این نتیجه برسند که مدیریت نیروی انسانی یعنی به حرکت درآوردن چرخ های توسعه این مملکت را دیگر خدا می داند!

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید