راه و رسم بیمه مربيان آموزشگاه های رانندگی

0
راه و رسم بیمه مربيان آموزشگاه های رانندگی
راه و رسم بیمه مربيان آموزشگاه های رانندگی

پاراف راه و رسم بیمه مربيان آموزشگاه های رانندگی : در خصوص مربیان آموزشگاه های رانندگی، در صورتي که خودرو آموزشي متعلق به شماست و در مقابل آموزش هنرجويان، مبلغي از شهريه دريافتي را به آموزشگاه پرداخت مي کنيد، مي توانيد با مراجعه به شعب تأمين اجتماعي، نسبت به بيمه کردن خود، در قالب بيمه حِرَف[حرفه ها] و مشاغل آزاد، اقدام کنيد. اما در صورتي که خودرو آموزشي از آن آموزشگاه است و شما به عنوان مربي در آموزشگاه فعاليت داريد، کارفرما موظف است با عنايت به قوانين مربوطه، نسبت به بيمه کردن شما اقدام کند.

به گزارش پاراف به نقل از خراسان، همچنین به سایر پرسش و پاسخ های بیمه ای مشاغل مختلف در زیر نیز توجه کنید:

1- کارفرما مرا از کار اخراج کرد. به اداره کار شکايت کردم و آن جا حکم به بازگشت من دادند؛ حال، کارفرما حاضر نيست بيمه ايام بيکار شدنم را بدهد. آيا اين کار قانوني است؟ به اين موضوع اشاره نکرده ايد که آيا شوراي حل اختلاف بابت ايام بيکاري، شما را مستحق دريافت مزد دانسته است يا خير؟ به نظر مي رسد در صورتي که در حکم شوراي حل اختلاف، بازگشت به کار بدون پرداخت مزد ايام بيکاري قيد شده باشد، باتوجه به بند الف ماده 4 قانون تأمين اجتماعي، کارفرما الزامي به پرداخت حق بيمه ايام بيکاري شما نداشته باشد. در غير اين صورت، مي توانيد درخواست خود را از طريق کميسيون هايي که در سازمان تأمين اجتماعي به منظور رسيدگي به چنين مشکلاتي تشکيل شده است، پيگيري کنيد.

2- از دوران کودکي، به يک بيماري صعب العلاج مبتلا بوده ام. 15 سال سابقه پرداخت حق بيمه دارم. به دليل عوارض بيماري ديگر نمي توانم کار کنم، اما سازمان تأمين اجتماعي حاضر نيست براي من مستمري از کارافتادگي در نظر بگيرد. آيا اين کار قانوني است؟ به نظر مي رسد، بر اساس مواد 72 و 73 قانون تأمين اجتماعي، عملکرد سازمان تأمين اجتماعي در قبال درخواست شما قانوني باشد. با اين حال، طبق ماده 75، «بيمه شده اي که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غير ناشي از کار يا ابتلاء به بيماري، حداقل حق بيمه يک سال کار را که متضمن حق بيمه نود روز کار ظرف يک سال قبل از وقوع حادثه يا بيماري منجر به ازکارافتادگي باشد، پرداخت نموده باشد، در صورت ازکارافتادگي کلي حق استفاده ازمستمري ازکارافتادگي کلي غير ناشي از کار ماهانه را خواهد داشت.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here