مزایای رفاهی و انگیزه ای کارگران و بن کارگری مشمول کسر حق بیمه!

0

پاراف مزایای رفاهی و انگیزه ای کارگران و بن کارگری مشمول کسر حق بیمه! : نباتی، مدیر کل تامین اجتماعی فارس گفت : بر اساس دستور اداری و موافقت نامه شورای عالی کار، مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران مشمول کسر حق بیمه می باشد .

وی با اشاره به بخشنامه شماره 227413 مورخ 25/12/93 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب نامه جلسه مورخ 24/12/92 شورایعالی کار افزود : با توجه به اینکه طبق بند3 این تصویب نامه مقرر گردیده ماهیانه مبلغ 1100000ریال کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای ازسوی کارفرمایان به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت پرداخت گردد، لذا بر اساس دستور اداری فوق این مبلغ ، شامل کسر حق بیمه می گردد .

وی تصریح کرد : کارفرمایان محترم می بایست از ابتدای سال 94 هنگام تنظیم لیست حقوق ودستمزدکارکنان شاغل ، مبلغ 1100000 ریال رابه عنوان مزایای رفاهی وانگیزشی درستون مزایای مشمول درج نموده وحق بیمه متعلقه رابه همراه سایرموارد تا پایان اردیبهشت پرداخت نمایند .

همچنین حمزه لوی، مدیر کل تامین اجتماعی استان لرستان گفت: بن کارگری مشمول کسر حق بیمه شد. بن مزایای انگیزشی کارگران کارگاههای تحت پوشش تأمین اجتماعی مشمول کسر حق بیمه شد.

وی با بیان مطلب فوق گفت:کارفرمایان باید توجه داشته باشند از تاریخ 27/2/94از بن مزایای انگیزشی حق بیمه را کسر و به شعب تأمین اجتماعی استان پرداخت نمایند.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید