استخدام پیمانی در دستگاههای دولتی چگونه است؟

0

پاراف استخدام پیمانی در دستگاههای دولتی چگونه است؟ : طبق ماده 45 قانون «مديريت خدمات کشوري»، استخدام در دستگاه های دولتي به دو روش انجام مي شود:

الف – استخدام رسمي براي تصدي پست هاي ثابت در مشاغل حاکميتي؛ ب – استخدام پيماني براي تصدي پست هاي سازماني و براي مدت معين.

کارمندي که به صورت پيماني استخدام مي شود، از نظر شرايط عمومي استخدام، تفاوتي با کارمندان رسمي ندارد. بر اساس ماده 42 قانون مديريت خدمات کشوري، شرايط عمومي استخدام در مشاغل دولتي عبارت است از :

* داشتن حداقل سن بيست سال تمام و حداکثر چهل سال براي استخدام رسمي و براي متخصصين با مدرک تحصيلي دکتري چهل و پنج سال

* داشتن تابعيت ايران

* انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان

* عدم اعتياد به دخانيات و موادمخدر

* نداشتن سابقه محکوميت جزائي مؤثر؛

* دارا بودن مدرک تحصيلي دانشگاهي و يا مدارک هم تراز (براي مشاغلي که مدارک هم تراز در شرايط احراز آنها پيش بيني شده است )؛

* داشتن سلامت جسماني، رواني و توانايي براي انجام کاري که استخدام مي شوند، بر اساس آيين نامه اي که با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي رسد؛

* اعتقاد به دين مبين اسلام يا يکي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛

* التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.» سن کارمنداني که به صورت پيماني استخدام مي شوند، نبايد در پايان قرارداد بيشتر از 65 سال و در مشاغل تخصصي، بيشتر از 70 سال باشد. محل خدمت کارمندان پيماني، در پيمان نامه تعيين مي شود.

در صورتي که کارمندان پيماني، پس از شرکت در آزمون هاي مربوطه و احراز صلاحيت هاي عمومي و تخصصي، به عنوان کارمند رسمي به استخدام ادارات و نهادهاي دولتي درآيند، مطابق تبصره 2 ماده 46 قانون «مديريت خدمات کشوري»، اولاً، «سوابق پيماني آنها جزو سوابق رسمي محسوب مي شود» و ثانياً، «سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند (الف) ماده 42، اضافه مي شود.» بر اساس ماده 49، « تمديد قرارداد کارمندان پيماني منوط به تحقق شرايط ذيل مي باشد: 1- استمرار پست سازماني کارمندان؛ 2- کسب نتايج مطلوب از ارزيابي عملکرد و رضايت از خدمات کارمند؛ 3- جلب رضايت مردم و ارباب رجوع؛ 4- ارتقاي سطح علمي و تخصصي در زمينه شغل مورد تصدي.» درصورت عدم تمديد قرارداد، با کارمندان پيماني مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد و اين افراد مي توانند، طبق ماده 50، از مزاياي بيمه بيکاري بهره مند شوند.

کارمنداني که به صورت رسمي استخدام مي شوند، بايد يک دوره سه ساله آزمايشي را بگذرانند. اين افراد، در پايان اين دوره، در صورت حصول اطمينان دستگاه مربوطه از لياقت و کارداني آن ها، شرکت در دوره هاي آموزشي و کسب امتيازات لازم و نيز، تأييد گزينش، به استخدام رسمي درخواهند آمد و دوره آزمايشي آنها نيز به سنوات خدمتشان افزوده خواهد شد.*خراسان.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید