كدام روش پرداخت وام مسكن برای کارمندان به صرفه تر است؟ پلکانی یا ساده ؟

1
كدام روش پرداخت وام مسكن برای کارمندان به صرفه تر است؟ پلکانی یا ساده ؟

پاراف اختصاصی كدام روش پرداخت وام مسكن برای کارمندان به صرفه تر است؟ پلکانی یا ساده ؟ : با افزايش سقف وام مسكن، تعداد درخواستهاي دريافت وام مسكن نيز افزايش يافته است. عده اي كه از قبل در بانك مسكن حساب پس انداز مسكن افتتاح نموده بودند هم بر موجوي خود افزودند تا شايد مبلغي بيشتر را بتوانند از اين بانك وام دريافت كنند.

عده اي هم فاصله كمبود ميان ميانگين و سقف وام پرداختي بانك را با خريد اوراق مسكن جبران مي كنند. به هر حال اين يكي از روش هاي خانه دار شدن قشر متوسط جامعه است.

كارمندان و كاركنان محترم دولت بخش حداكثري قشر متوسط جامعه را تشكيل مي دهند كه عموما براي خريد هر چيزي راهي جز توسل به خريد اقساطي ندارند.

قسط با زندگي كارمندان و كاركنان دولت پيوندي ناگسستني دارد. در غير اينصورت كه حقوق ناچيز آنها براي پس انداز كردن در مقابل با تورم هاي سالانه هميشه از آخر اول است.

به گزارش پاراف، اخيرا بانك مسكن تسهيلات پرداختي خود را به متقاضيان خود به 3 روش پلكاني سالانه، پلكاني 4 ساله و ساده پرداخت مي كند. جدول اقساط اين وام به روش هاي گفته شده و با مبالغ تسهيلات 400 و 600 ميليون ريالي در عكس ذيل نمايان است:

كدام روش پرداخت وام مسكن برای کارمندان به صرفه تر است؟ پلکانی یا ساده ؟
كدام روش پرداخت وام مسكن برای کارمندان به صرفه تر است؟ پلکانی یا ساده ؟

اما كدام يك از اين روش ها براي تسهيلات گيرنده به صرفه تر است؟ كدام يك از روشهاي پلكاني سالانه، پلكاني 4 ساله و ساده پرداختي كمتري را به بانك مسكن به دنبال دارد؟

توضيح اينكه اين وام 12 ساله است.

در روش پلكاني سالانه مبلغ اقساط هر سال نسبت به سال قبل درصدي و در پلكاني 4 ساله، هر 4 سال يكبار نسبت به 4 سال قبل افزايش پيدا مي كند. در روش ساده هم مبلغ اقساط در كل 144 قسط ثابت است.

** ميزان كل پرداختي در تسهيلات 400 ميليون ريالي:

روش پلكاني سالانه 000/548/895 ريال

پلكاني 4 ساله 000/872/883 ريال

ساده 000/712/827 ريال

** ميزان كل پرداختي در تسهيلات 600 ميليون ريالي:

روش پلكاني سالانه 000/364/343/1 ريال

پلكاني 4 ساله 000/808/325/1 ريال

ساده 000/568/241/1 ريال

مبلغ هر قسط در روش ساده نزديك به مبلغ قسط در هر دو روش پلكاني است. ضمن اينكه اين مبلغ در سالهاي چهارم يا پنجم با مبلغ قسط به هر دو روش پلكاني برابر و در سالهاي بعد تا اتمام اقساط افزايش پيدا مي كند.

يعني آنچه به عنوان تنفس در روش پلكاني از آن ياد مي شود تنها چهار يا پنج سال و آن هم با تفاوت بسيار ناچيز ارائه مي شود. ضمن آنكه در ادامه سالها در روش پلكاني شما مبلغ بيشتري نسبت به روش ساده بعنوان اقساط پرداخت خواهيد كرد.

بطور مثال در تسهيلات 600 ميليون ريالي ميزان اقساط ماهانه به روش ثابت در تمام طول دروه بازپرداخت آن 000/622/8 ريال است. حال اينكه در روش پلكاني سالانه با قسط 000/033/7 ريالي شروع و با قسط 000/029/12 ريالي خاتمه مي يابد!

اما مورد ديگر تفاوت محسوس در ميزان كل پرداختي روشهاي فوق است. بطور مثال در تسهيلات 600 ميليون ريالي ميزان كل پرداختي شما در روش پلكاني سالانه حدود 000/000/100 ميليون ريال و در روش پلكاني 4 ساله حدود 000/000/80 ميليون ريال بيشتر از روش ساده پرداخت خواهيد كرد!

به نظر نگارنده تفاوت ناچيز روش هاي پلكاني نسبت به روش ساده در چهار يا پنج سال اول وام مسكن  ارزش افزايش مبلغ هر قسط در سالهاي ششم تا دوازدم و همچنين پرداختي كل بيشتر را ندارد.

بنابراين به نظر مي رسد، روش به صرفه در بازپرداخت اقساط وام مسكن در بانك مسكن براي كارمندان و كاركنان دولت و ساير متقاضيان دريافت اين وام، روش ساده است.

همچنين در روش ساده، تورم، مبلغ ثابت اقساط را بصورت پلكاني در هر سال كم ارزش تر مي كند و شما در سالهاي بعد مشكلات كم تري در بازپرداخت آن به نسبت سال قبل داريد.

1 نظر

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here