چه کسی مدير داخلی و مدير اجرايی خانه است؟

0
مدیر اجرایی و مدیر داخلی خانه
مدیر اجرایی و مدیر داخلی خانه

پاراف چه کسی مدير داخلی و مدير اجرايی خانه است؟ : شايد براي شما هم پيش آمده باشد كه بر سر اينكه چه كسي مسئول خانواده است، با همسر خود بحث كرده باشد. بحثي كه به خاطر اختلاف نظر هاي دو طرف، به جوابي نمي رسد و هيچ كدام از طرفين هم متقاعد نمي شود.

اما بالاخره باید تکلیفش معلوم شود، چراکه آن وقت دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود!

از آن جايي كه هر يك از افراد نظر خود را صحيح تر مي داند، هرگز عقب نشيني نمي كنند و نتيجه اين كه اين بحث مزمن بين زوجين، دردسر آفرين مي شود. تفاوت هاي جسمي و روحي زن و مرد را نمي توان انكار كرد و هر كدام از اين ويژگي ها براي قوام و دوام يك جامعه لازم است.

اگر هم قرآن در آيه 34 سوره نساء مي فرمايد كه مردان قوام هستند به اين دليل است كه نظام خانواده، هم به مدير مدبري احتياج دارد كه امور اجرايي و مديريتي بيرون منزل را انجام دهد و هم به مدير كارداني احتياج دارد كه امور ظريف خانه و فرزند و سامان دادن به اوضاع داخلي را عهده دار شود.

بنابراين قوام داشتن به معني برتري داشتن نيست. بلكه به معناي قبول يك وظيفه اجرايي و پايبندي به تعهدات آن است. يعني خداوند در اين آيه مي خواهد كه مردان به اين نكته كه مسئول خانواده و معيشت هستند، پايبند باشند. قوام بودن به معني فضيلت نيست بلكه وظيفه اي است كه مرد بايد در قبال آن خود را متعهد و مسئول بداند و در برابر خدا هم پاسخگو باشد.

اگر خانواده از مديريت خوبي برخوردار نباشد، شيرازه آن از هم مي پاشد و نظم و انسجام لازم از بين مي رود. بنابراين خانواده مثل هر سازمان و يا سيستمي به مديريت نياز دارد. وقتي خداوند اين مديريت را بر دوش مردان جامعه مي گذارد، از آنها مديريت به بهترين نحو را مي خواهد. و مديريت به معناي اعمال خشونت و فرمانروايي مرد در محيط خانواده نيست. طوري كه به دلخواه خود فرمان دهد و اهل خانه مثل بردگاني زير دست او باشند. اين خانواده خيلي زود از هم خواهد پاشيد و افراد به جاي پناه بردن به آیامش خانواده، از آن فراري مي شوند و آرامش خود را در جاهاي ديگري جستجو مي كنند.

اين دقيقا وصف كسي است كه از منصب مديريت خود سوء استفاده كرده و در سازمان تحت مديريت، زورگويي، خودسري و اعمال قدرت بي جا مي كند. خداوند هرگز چنين چيزي نمي خواهد. ولي از طرفي از زنان مي خواهد كه به تصميمات اين مدير، احترام گذاشته و برآن تمكين كنند. اين طوري هم مدير داخلي (زن) و هم مدير اجرايي (مرد) مي توانند به خوبي از عهده وظايف خود برآمده و در دامان اين آرامش حاصل از اعتماد و اطمينان زن و مرد به يكديگر، فرزندان به خوبي پرورش يابند.