چرا امضاهای طلایی نامطلوب است؟

منظور از امضای طلایی؛ قدرتی است که برخی افراد در دولت یا هر نهادهایی دارند و از طریق آن اجازه‌ای را به کسی می‌دهند یا آن را می‌گیرند.

به گزارش هم‌رده به نقل از شهروند، به‌طور قطع در همه دولت‌های جهان چنین امضاهایی وجود دارد؛ زیرا دولت‌ها مجری سیاست‌های مصوب هستند و اجرای این سیاست‌ها نیز به تأیید مقامات دولتی نیازمند است، ولی چرا در ایران به چنین امضاهایی به درستی به چشم منفی نگاه می‌کنیم؟

علت اول تعداد زیاد امضاهای طلایی در ایران است. مجموع مجوزهایی که در دولت آلمان صادر می‌شود، ظاهرا یک‌پنجم و بلکه کمتر از تعداد مجوزها در ایران است. خوب طبیعی است گرفتن هرکدام اینها سرمایه، زمان و نیروی انسانی زیادی را درگیر خود می‌کند.

مطالب پیشنهادی:

علت دوم، احتمال وجود فسادی است که مجوزها را به منبع درآمد برای برخی از صاحبان امضا تبدیل کرده است. فقدان شفافیت و ناکارآیی دستگاه‌های نظارتی و قضائی نیز این مشکل را تشدید می‌کند.

علت دیگر، بزرگ و حجیم‌بودن دولت در ایران است. دولتی که می‌خواهد همه چیز زیرنظرش اداره شود، گمان می‌کند که ذاتا برتر از مردم است و باید در مقام هدایت و راهنمایی مردم قرار گیرد. دولتی‌ها اصل را بر متقلب‌بودن مردم می‌گذارند، لذا می‌کوشند با افزایش فیلترها خود را در مقام هدایتگری مردم و برتر از آنان تعریف کنند، ولی در عمل در پی تثبیت اقتدار خود در جامعه هستند و چون بر این اقتدار نیز نظارت کافی مدنی و رسمی وجود ندارد، پس از مدتی راه فساد و فروش امضاهای طلایی به وجود می‌آید.

علت دیگر، درآمدهای نفتی است که ساختار دولت را همسو با تولید تربیت و تنظیم نکرده است، بلکه همواره برای تولید مانع‌تراشی می‌شود و بالاخره علت بعدی، عدم شفافیت نظام اداری و مقررات آن است که ارباب رجوع و مردم نمی‌دانند با چه وضعیتی درگیر هستند و چه حق و حقوقی دارند.

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که راه‌حل چیست؟ بخشی از راه‌حل، کوچک‌شدن دولت و شفافیت است. بخشی نیز در الکترونیک‌کردن کارهای دولتی است. اگر فقط همین یک مورد را بتوان اجرا کرد نه‌تنها موجب شفافیت و کاهش فساد می‌شود، بلکه رفت‌وآمد مردم در شهر و در مراجعه به ادارات نیز کاهش پیدا می‌کند و بر بهبود وضع ترافیک و آرامش روحی و روانی مردم نیز اثرگذار است. انتظار داریم که دولت محترم فرآیند الکترونیک‌شدن عموم یا بیشتر این امضاهای طلایی را تصویب کرده و به اجرا بگذارند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.