کارگر ، چه موقع باید توسط کارفرما بیمه شود؟

0

پاراف کارگر ، چه موقع باید توسط کارفرما بیمه شود؟ : در قراردادهاي کار، گاه ارتباط ميان کارگر و کارفرما در ابتداي کار، به صورت آزمايشي(پيش قرارداد) يا کارآموزي است. از آن جا که در چنين حالت هايي ممکن است رابطه کاري پس از پايان دوره آزمايشي يا کارآموزي پايان يابد، برخي از کارفرمايان، گمان مي کنند که به دليل عدم ثبات رابطه کاري، نيازي به بيمه کردن کارگر نيست و برقراري بيمه وي را منوط به پايان يافتن دوره آزمايشي يا کارآموزي مي کنند؛ در حالي که چنين رويکردي صحيح نيست. مدتِ کوتاهِ همکاري و آزمايشي يا کارآموزي بودنِ فعاليت کارگر، دليلِ موجهي براي بيمه نکردنِ وي نيست. در واقع کارگران، در هر شغل، با هر سمت و با هر نوع قراردادِ کاري، مستحق برقراري بيمه هستند و بايد بر مبناي فعاليت خود در کارگاه، سوابق بيمه اي متناسب داشته باشند. کارفرمايان موظفند از نخستين روز فعاليت کارگر، نام او را در ليست هاي بيمه وارد کنند و حق بيمه مربوط به وي را، پس از کسر از حقوق و افزودن مابه التفاوت قانوني بر آن، به سازمان تأمين اجتماعي بپردازند. اين حق بيمه براي کارگر به عنوان سابقه منظور خواهد شد و او مي تواند از مزاياي آن استفاده کند؛ ضمن اين که به استناد تبصره ماده 11 قانون کار، مدت دوره آزمايشي بايد در قرارداد کار مشخص شود و حداکثر زمان قرارداد آزمايشي براي کارگران ساده و نيمه ماهر، يک ماه و براي کارگران ماهر و داراي تخصص سطح بالا، فقط سه ماه تعيين شده است. بنابراين افزايش مدت دوره آزمايشي، به بيش از مدت تعيين شده در اين ماده، وجاهت قانوني ندارد. با اين حال ممکن است اين پرسش پيش آيد که معمولاً حقوق و مزاياي دريافتي کارآموزان يا کارگران آزمايشي، کمتر از دستمزد کارگراني است که با قرارداد کار قطعي مشغول کار هستند؛ در چنين وضعيتي ميزان حق بيمه اي که از حقوق کارگر کسر مي شود و حق بيمه اي که کارفرما به عنوان سهم خود مي پردازد، چگونه محاسبه مي شود؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد به ماده 33 قانون تأمين اجتماعي مراجعه کنيم. مطابق اين ماده قانوني «حق بيمه کارآموزان بايد به نسبت مزد با حقوق آن ها پرداخت شود و در هرحال ميزان حق بيمه در اين مورد نبايد از ميزاني که به حداقل مزد يا حقوق تعلق مي گيرد کمتر باشد.» با استناد به ماده 33، حتي اگر دستمزد کارگر کارآموز يا آزمايشي کمتر از حداقل دستمزد تعيين شده در قانون کار باشد، کارفرما مکلف است ميزان حق بيمه را بر مبناي حداقل دستمزد تعيين شده بپردازد و پس از کسر حق بيمه از دستمزد کارگر، بر مبناي 7 درصد، ما به التفاوت حق بيمه را به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت کند.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید