تا ۶ سال آینده ۲۱۰ هزار معلم در آموزش پرورش بازنشسته می شوند

0
تا ۶ سال آینده ۲۱۰ هزار معلم در آموزش پرورش بازنشسته می شوند
تا ۶ سال آینده ۲۱۰ هزار معلم در آموزش پرورش بازنشسته می شوند

پاراف تا ۶ سال آینده ۲۱۰ هزار معلم در آموزش پرورش بازنشسته می شوند :  گفت: علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش درجمع روسا و معاونین متوسطه ادارات آموزش و پرورش سراسر هرمزگان گفت: مهمترین برنامه وزارت آموزش و پرورش را سازماندهی، ساماندهی و بهسازی منابع انسانی اعلام کرد و گفت: روند تغییرات نظام آموزشی کشور، سازماندهی و ساماندهی نیروی انسانی را به اولویت اول وزارت آموزش و پرورش درهمه دوره های تحصیلی تبدیل کرده است که با تدبیرمدیران چالش های مرتبط با تغییرات نظام آموزشی را به حداقل رسانده است.

هم اکنون فقط ۵۰درصد معلمان دوره ابتدایی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی هستند که ناشی از روند جذب نیروی انسانی بدون در نظرگرفتن شاخص های مورد نیازآموزش و پرورش بوده است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش همچنین با اشاره به اینکه روند بی ضابطه جذب نیرو درسالهای گذشته به چالش اساسی درآموزش و پرورش تبدیل شده است، بیان کرد: استخدام هایی که در دولت گذشته انجام شد و طی آن نیروهایی با مدارک تحصیلی غیرمرتبط ومیزان تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم به بدنه آموزش و پرروش تحمیل شدند نه تنها باری را ازدوش مشکلات نیروی انسانی این وزارتخانه درمسیرتغییرات نظام آموزشی برنداشت؛ بلکه به چالشی بزرگ درساماندهی نیروی انسانی تبدیل شد که آسیب آن نیزمتوجه کیفیت بخشی به آموزش درمدارس کشورشده است.

طی شش سال آینده بیش از ۲۱۰هزارنیرو ازآموزش و پرورش بازنشسته خواهند شد که مدیران باید از هم اکنون چشم انداز ساماندهی نیروی انسانی را با این میزان خروج نیرو در نظر داشته باشند.

زرافشان بیان کرد: این نگرش به جای اینکه کیفیت را درآموزش و پرورش مد نظرقراردهد نگاه کاریابی به نهاد تعلیم وتربیت داشت که مشکلات و تبعات آن هم اکنون به خوبی احساس می شود.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش درهمین رابطه خاطرنشان کرد: هم اکنون نیروی انسانی شاغل در دوره ابتدایی با ۷۰۴ عنوان رشته تحصیلی مشغول تدریس هستند در حالیکه حداکثر رشته های مرتبط با این دوره به پنج رشته بیشترنمی رسد.

زرافشان بیان کرد:مصوبه اخیرمجلس نیز که خوشبختانه توسط شورای نگهبان رد شد بنا داشت این میزان عناوین رشته تحصیلی را به ۸۰۰رشته افزایش دهد که اگرمحقق می شد کیفیت آموزش را به طور اساسی هدف قرارمی داد.

به گفته زرافشان امسال نیز ۳۵هزار نفر از چرخه نیروی انسانی آموزش و پرورش خارج می شوند که ۱۲هزار نفر آن را زنان و۲۳هزار نفر را مردان شامل می شود که این موضوع نیروی انسانی در بعد جنستی را نیز دچار چالش خواهد کرد.

معاون آموزش متوسطه وزیرآموزش و پرورش گفت: با توجه به این مشکلات، در دولت تدبیر و امید هراستخدامی دراین وزارتخانه منوط به اجازه دولت مبنی بر تخصیص ردیف استخدامی و جذب نیروی انسانی از طریق دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان انجام می شود.

زرافشان همچنین با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش توجه جدی را به افزایش اعتبارت مدارس شبانه روزی دارد ، خاطرنشان کرد: امسال مبلغ ۷۰ میلیارد ریال به تجهیز مدارس شبانه‌روزی اختصاص‌یافته است.ایسنا.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here